Yttranden 2021

FSS yttrande den 30 november över Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre.

FSS yttrande den 30 november över Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

FSS yttrande den 18 oktober till justitiedepartementet över Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56).

FSS yttrande den 28 september till socialdepartementet över God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

FSS yttrande den 27 september till socialdepartementet över Börja med barnen! En sammanhållen och god och nära vård för barn och unge (SOU 2021:34).

FSS yttrande den 14 september till justitiedepartementet över Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).

FSS yttrande den 31 augusti till socialdepartementet över När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).

FSS yttrande den 14 april till Boverket över Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras, rapport 2020:21.

FSS yttrande den 14 april till Finansdepartementet över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2).

FSS yttrande den 18 mars till Socialdepartementet över Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70).

FSS yttrande den 29 januari till Socialdepartementet över Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).