Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

Barn och ungas psykiska hälsa, regeringens referensgrupp, Helén Eurenius

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen, ersättare Per Ström

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Lars Liljedahl och Kerstin Lidman
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Inger Fröman, ersättare Petra West Stenkvist

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd:
– Bedömningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Migration och integration, Graham Owen, ersättare Alexandra Göransson
– Forskning, Marie Lundqvist, ersättare Inger Fröman

ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl

IVO:s insynsråd, Alexandra Göransson

Konsumentverkets samverkansråd för Samverkan mot överskuldsättning, Monica Persson

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Lars Liljedahl

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, referensgrupp inriktad på systematisk uppföljning inom den sociala dygnsvården för barn och unga, Petra West Stenkvist och Per Sandberg

Nationella rådet för e-Hälsa. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025. Jonas Hampus och Anders Fredriksson

SiS projekt 2020, pilotprojekt, Helén Eurenius m.fl.

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Kerstin Lidman

Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)

Socialchefsdagarna 2019 i Umeå Ulf Norberg (FSS region Norra), Nicholas Singleton (GR), Kerstin Öhman (Immix)

SKL:s referensgrupp för en handlingsplan inom missbruk och beroende, Malin Lindén Ohlsson

Socialstyrelsens referensgrupp för förslag till ny LVU, hela FSS strategigrupp för det prioriterade området Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för regeringsuppdraget Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning, Jane Parment

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Jonas Hampus

Tandvårdsförsäkringen, referensgrupp för översynen, Per Ström

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen, Jonas Hampus, ersättare Anette Johannesson