Reflektioner från Almedalen 2024

ORDFÖRANDE HAR ORDET 28 JUNI 2024: Jag är på hemresa från Almedalen och sitter och reflekterar över de intensiva dagarna. FSS hade i sociala medier berättat att vi skulle finnas på plats och fick en stor och bred respons med många inbjudningar. Fem styrelseledamöter har turats om att göra professionens röst hörd i olika seminarier, paneler och rundabordssamtal.

Utifrån att vi lämnar öppet att bjuda in oss har vi träffat flera olika aktörer: fackförbund, civilsamhällets aktörer, AI-utvecklare och privata vårdföretag för att nämna några. Dagarna har varit fyllda av samtal kring både glädjeämnen och utmaningar inom våra verksamhetsområden.

Det här är något av det vi haft anledning att prata om och fundera på.

Ledarskapets utmaningar

En chef idag, inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård, har många olika krav på sig som man ska hinna uppfylla/åtgärda/implementera/administrera. Många känner igen sig i överfulla kalendrar och lite väl långa arbetsdagar. Frågan är: hinner vi lägga den tid som krävs på våra kärnuppdrag? Särskilt i dessa tider då vi står inför stora omdaningar. På ett rundabordssamtal med chefer från socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård kom vi fram till att chefer måste få möjlighet att träffas horisontellt mellan våra organisationer så att vi kan nå målen med den nya socialtjänstlagen och en individcentrerad vård. Vi bestämde därför att vi skulle ses igen i samma konstellation och prata vidare.

Alla pågående utredningar, vem har koll på helheten?

I ett möte med en av de fackliga organisationerna började vi reda i vilka viktiga statliga utredningar som vi skulle behöva engagera oss i. Det blev en lång lista på mycket angelägna uppdrag som har med socialtjänst att göra. Vi kunde konstatera att FSS kommer att ha fullt upp framöver för att kunna läsa in oss på och reagera på det som ligger vår förening varmast om hjärtat. Jag tänker börja med drivkraftsutredningen. Men det går ju inte – vi måste börja med nya socialtjänstlagen för det sa stadsministern två gånger i intervjun efter sitt partiledartal att den kommer att presenteras nästa vecka!

Civilsamhällets aktörer

Vi träffade flera organisationer och samtalet handlade om svåra samhällsfrågor. Några exempel:

Fattigdomen som ökar i Sverige

Utmaningar i arbetet med den nya lagstiftningen kring barn och skyddat boende

Hur kan fastighetsägare hjälpa till med bostadsförsörjningen för dem som inte har någon bostad

I samtliga frågor är socialtjänsten kanske den viktigaste aktören för att få fram de resurser som saknas, men civilsamhället spelar en stor roll som våra samarbetspartners. Vi kommer att behöva utveckla dessa samarbeten ännu mer. Då lyfts frågor som att vi måste alla hjälpas åt att bygga tillit till varandras organisationer och att det är ett positivt utfall för klienten/brukaren som är det viktiga, inte vem som står som aktör. Socialtjänsten undkommer inte kritik. Men genom att lyfta upp misstag och felaktigheter, eller missförstånd, kan vi gemensamt reda ut hur det kan bli bättre för framför allt våra klienter och brukare.

Detta var som sagt bara ett axplock. Du hittar mer om våra samtal på FSS sida på Linkedin https://www.linkedin.com/company/socialchefer.

Förutom att FSS har goda relationer med våra statliga myndigheter, och kan diskutera komplexa frågor på ett rakt och otvunget sätt, ger vår öppna hållning inbjudningar till samtal som vi kanske inte i första hand hade kommit på själva. Det är inspirerande och lärorikt.

Sammantaget var det riktigt bra dagar i Almedalen. Nu önskar jag dig en skön sommar med sol på dagarna och regn på nätterna.

Varma hälsningar Monica Persson
FSS ordförande

Socialchefer till er tjänst i Almedalen 2024

FSS kommer att vara på plats i Almedalen för socialpolitiska dialoger som utvecklar morgondagens välfärd. Här ser du vilka dagar vi finns tillgängliga för samtal, dialoger, paneler och seminarier.

Behöver du en oberoende röst som tillför professionens perspektiv, hör av dig till info@socialchefer.se

Monica Persson, FSS ordförande. Socialdirektör i Karlstad. Tillgänglig tisdag–torsdag.
Mats Collin, tidigare förvaltningschef i Härnösand, Socialförvaltningen. Tillgänglig tisdag–onsdag.
Maida Bajrami Engqvist, förvaltningschef i Trelleborg, Arbetsmarknadsförvaltningen. Tillgänglig onsdag–torsdag.
Ola Götesson, chef Kommunal utveckling på Region Jönköpings län. Tillgänglig onsdag–torsdag.
Camilla Hesselroth, myndighetschef i Göteborgs stad, Förvaltningen för funktionsstöd. Tillgänglig torsdag–fredag.

Mer om våra inriktningar här.

Hoppas vi ses!

Bostadspolitiska samtal i Almedalen 2023

Under Almedalsveckan var FSS med på ett bostadspolitiskt samtal med Fastighetsägarna, politiker, Stockholms stadsmission och Stena fastigheter. Andelen personer ökar som är ”strukturellt hemlösa”, dvs. saknar bostad men inte har några andra sociala problem.

Socialtjänsten ger stöd och hjälp till människor som behöver insatser från samhället och gör allt för att lösa även bostadsproblem. Men socialtjänsten är inte bostadsförmedlare. Eller som Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholm sa:

”Den strukturella hemlösheten är ett bostadspolitiskt ansvar som landat i socialtjänstens knä men varken lagstiftning eller verktyg för att hjälpa till finns. Socialtjänsten får mycket kritik, men det är en av de mest uppfinningsrika myndigheter vi har för att hitta lösningar på olika problem.”

Daniel Velasquez Castro (S), riksdagsledamot. Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd Stockholms stad. Helena Åman, Föreningen Sveriges socialchefer och förvaltningschef Solna stad. Unni Sollbe, vd Stena fastigheter. Pernilla Parding, Stockholms stadsmission. Längst till höger moderatorn Andreas Bergström.

Panelsamtal om vart det sociala arbetet är på väg

FSS var under Almedalsveckan med i en panel med politiker och forskare som Centralförbundet för socialt arbete höll i.

Moderator Åsa Lundström Mattsson (sakkunnig socialtjänst Stiftelsen Allmänna Barnhuset) inledde med att säga att kriminalpolitik och socialpolitik idag är sammanflätade i debatten. Hon frågade panelen om socialpolitiken riskerar att bli en del av kriminalpolitiken.

Christian Carlsson (KD) som är ordförande i riksdagens socialutskott tycker att det är viktigt att socialtjänsten arbetar mer brottsförebyggande och att socialpolitiken behöver vara en del av kriminalpolitiken. Den grova brottsligheten kryper längre ned i åldrarna och därför behövs en sänkning av straffrihetsåldern, menar han.

Fredrik Lund Sammeli (S) som också sitter i socialutskottet menar att det behövs mer av tidiga och tydliga insatser. Att sänka straffrihetsåldern riskerar att knuffa brottsligheten ännu längre ned i åldrarna.

Monica Persson, ordförande i FSS är mycket tydlig med att socialtjänsten måste stå på egna ben. När politiken uttrycker sina ambitioner och resurssättning för det sociala arbetet ska socialtjänsten ha en egen rubrik. ”Vi ska självklart samarbeta kring kriminalvård och social utsatthet. Och lika självklart behöver vi kraftsamla i andra änden och bromsa utsattheten.”

Forskarna Hans Swärd och Alexandru Panican från Lunds universitet ser ingen fördel med sänkt straffrihetsålder. Problemen måste lösas innan de uppstår, det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Lunds universitet. Hans Swärd (med ryggen mot kameran), professor i socialt arbete vid Lunds universitet och ordförande i CSA. Monica Persson, ordförande FSS. Christian Carlsson (KD), ordförande riksdagens socialutskott. Fredrik Lund Sammeli (S) sitter i socialutskottet. (Foto: Kerstin Öhman)

Nästa fråga som moderatorn ställde till panelen handlade om vilka förutsättningar socialtjänsten behöver för att kunna övergå till ett arbete som förebygger sociala problem. Alla är överens om att den nya socialtjänstlagen behöver komma på plats så att det finns lagstöd för förebyggande arbete utan utredningskrav. Forskarna betonar att allt ansvar inte kan läggas på socialtjänsten och framhåller att socionomerna verkar vara enda yrkesgruppen med ett helhetsperspektiv på människan.

Christian Carlsson vill se mer brottsförebyggande fokus hos socialtjänsten och att socionomutbildningen behöver matcha ett sådant uppdrag. Han lyfter också socialtjänstdataregister som gör det lättare att följa upp ärenden mellan kommuner. Fredrik Lund Sammeli vill skrota tankarna på en angiverilag inom välfärden, som skulle förvärra tillitskrisen.

Monica Persson betonar att insatser för en ung person som begått grövre brott inte kan riktas enbart till den unga personen utan även till vårdnadshavare. ”En tioåring kan inte leva utan sin familj. Socialtjänsten har många bra metoder, det här kan vi. Men vi behöver mer resurser.”

Hur klarar vi omställningen till nya socialtjänstlagen?

Under torsdagen i Almedalsveckan var FSS inbjudna till ett rundabordssamtal anordnat av Malmö stad för att prata om hur vi klarar omställningen till den nya socialtjänstlagen.

Monica Persson deltog från FSS. Runt bordet fanns också Maskrosbarn, Bris, politiker, polisområdeschefen i Malmö och tjänstepersoner från Malmö stad. Socialtjänstministern deltog och bidrog till diskussionerna.

Sofia Walan, chef för regionenheten på Bris. Åsa Furén-Thulin, chef socialtjänst på SKR. Janne Grönholm (MP) kommunalråd Malmö. Petra Stenkula, polisområdeschef Malmö. Anna von Reis, avdelningschef Malmö. Linn Nordin, sakkunnig barnrättsfrågor Maskrosbarn. Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef Socialstyrelsen. Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör Malmö. Sofia Grönkvist, chef stöd och utbildning Bris. Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Monica Persson, ordförande FSS och socialdirektör Karlstad. (Foto: Malmö stad)

Barnen stod i centrum, framför allt de som kan berätta att de hade behövt hjälp av skolan, elevhälsan eller andra delar av samhället under sin uppväxt, men som inte blev uppmärksammade. I en del fall kom hjälpen för sent, till exempel när de själva stod i fokus för kriminalitet eller missbruk.

Malmö hade flera goda exempel på aktivt arbete med tidiga insatser. De betonade – precis som FSS lyft många gånger – att den nya lagen behöver öppna upp socialtjänstens möjligheter till insatser utan biståndsbeslut. Då slipper socialtjänsten tänja på lagens gränser när vi försöker ge barn och familjer det de behöver.

Petra Stenkula från polisen i Malmö betonade det utmärkta samarbetet med socialtjänsten. Hon lyfte arbetet med våldsutsatta där det är av yttersta vikt att polis och socialtjänst kan dela fler uppgifter med varandra för att förhindra och förebygga upprepade våldsbrott i nära relationer. Polisen i Malmö håller också på att bygga upp ett alternativ för barn som nu sitter i arresten.

Socialtjänstministern pratade om den kommande socialtjänstlagen där barnperspektivet lyfts in tydligare. Monica Persson säger: ”I samband med det pratade vi så klart om en första linjens socialtjänst och vad som behövs för att klara omställningen till en mer öppen socialtjänst som bygger på respekt och tillit i syfte att de som behöver det ska få ta del av våra tidiga insatser. Då är ju den omfattande dokumentationen och andra administrativt tunga arbetsuppgifter ett hinder.”

Ministern berättade också att regeringen ser över flera områden för att komma tillrätta med en del, ibland, överutnyttjade möjligheter som hemtagningsbegäran.

”Det var ett spänstigt och intressant samtal där många goda exempel lyftes. Vi kan verkligen lära av varandra och i högre grad involvera civilsamhället som i detta fall arbetar hårt för att stötta de mest utsatta barnen”, avslutar Monica Persson.

Vi kan inte informera bort tillitsbristen

Hur kan vi öka tilliten till socialtjänsten så att vi når ut till dem som behöver stöd och hjälp? Desinformationskampanjen som pågått, och som fortfarande pågår, får allvarliga konsekvenser för socialtjänsten. Men tillitsbristen är på intet sätt ny. Den har bara tagit sig nya former. Mycket görs nu på nationell nivå för att råda bot på desinformationen och även för att trygga socialtjänstens medarbetare.

Idag har Lina Blombergsson från Föreningen Sveriges socialchefer deltagit i en dialog om bristen på tillit till socialtjänsten med Heike Erkers (SSR), Åsa Furén-Thulin (SKR), Jan Jönsson (oppositionsborgarråd i Stockholms stad, L) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Dialogen anordnades av Socionomen.

I dialogen lyfte L och SSR att de ser stora risker med det kommande lagförslaget om angiveri för den som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Detta kommer förstärka tillitsbristen än mer om lagen blir verklighet och socialtjänsten ska omfattas av lagen.

Åsa Furén-Thulin avdelningschef socialtjänsten på SKR, Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR, Jan Jönsson oppositionsborgarråd Stockholm (L) och Lina Blombergsson vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer. (foto: Kerstin Öhman)

Vi alla var överens om att en ny socialtjänstlag är nödvändig. Socialtjänstministern informerade om att lagförslaget kommer att presenteras våren 2024.

Genom den nya lagen kommer vi kunna komma in tidigare och erbjuda kunskapsbaserade insatser innan problem vuxit sig stora. Allt behöver inte utredas. Det måste gå snabbare att få hjälp. Vi behöver få fler att själva söka stöd och få andra professioner att hänvisa till och prata gott om socialtjänsten.

Hela panelen, här även med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall längst till vänster. (foto: Kerstin Öhman)

Även mellan professioner behöver tilliten öka. Det gör vi bäst genom att arbeta nära och tillsammans. Ibland i integrerade verksamheter som familjecentraler, skolsociala team osv.

Vi kan inte informera bort tillitsbristen. Vi behöver agera proaktivt och visa i handling att vi finns här när det behövs. Vi behöver få lagen på plats och den behöver förstås resurssättas så att den kan omsättas i praktiken!