Yttranden 2022

FSS yttrande den 29 november över socialdepartementets lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende (S2022/03649).

FSS yttrande den 14 november över socialdepartementets betänkande Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

FSS yttrande den 25 september över regeringskansliets promemoria Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S2022/02856).

FSS yttrande den 20 september över socialdepartementets författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn (DS 2022:12).

FSS yttrande den 8 juni över socialdepartementets skrivelse Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (DS 2022:4).

FSS yttrande den 29 mars över justitiedepartementets betänkande Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85).

FSS yttrande den 10 januari över Socialstyrelsens förslag på författningsändringar i rapporten Öppna insatser utan samtycke.