Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

2022-09-25

mottagare s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sof@regeringskansliet.se
Diarienummer: S2022/02856

FSS remissvar angående Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, promemoria S2022/02856.

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått promemorian S2022/02856 från regeringskansliet. Yttrandet ska inkomma till regeringskansliet senast 8 november 2022.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

FSS synpunkter i korthet

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, är positiv till förslagen i promemorian men lämnar följande synpunkter.

LSS

LSS är en tilläggslag till socialtjänstlagen. LSS är också en verksamhet där det är relativt vanligt med olika former av privata utförare. Behovet av insyn och kunskapsuppbyggnad torde enligt FSS vara lika stor inom LSS som inom socialtjänstverksamheter. Föreningen anser därför att det är en brist att det inte tydligt framgår att det föreslagna regelverket även omfattar insatser enligt LSS.

En kunskapsbaserad socialtjänst

FSS ser positivt på de ökade möjligheter till kunskapsuppbyggnad och därmed till en kunskaps­baserad socialtjänst som förslagen ger. FSS ser gärna att det motivet ges större tyngd för att nyansera promemorians starka fokus på kontroll.

Statens institutionsstyrelse SiS

FSS anser att även SiS bör omfattas av uppgiftsskyldigheten som utförare.

Nya socialtjänstlagen

FSS anser att promemorians förslag behöver genomföras även om en ny socialtjänstlag av någon anledning ej blir av. Föreningen vill dock betona vikten av att den nya socialtjänstlagen kommer på plats snarast möjligt och då eventuellt kompletterad med förslagen till äldreomsorgslag.

Behov av tydlighet kring tystnadsplikt och sekretess

FSS anser att det är viktigt att regelverken blir så tydliga som möjligt. Idag gör osäkerheten att fokus i verksamheter mer kan hamna på att inte göra på fel sätt än på att göra det som är rätt för att tillgodose brukarens/klientens behov.

Fast omsorgskontakt

FSS tolkar promemorian som att kommunen ska utse och tillhandahålla fast omsorgskontakt i hemtjänsten även för dem som har sina insatser från en privat utförare. Ingen i föreningens riks­styrelse har uppfattat lagstiftningen på det sättet utan uppfattningen är att den fasta omsorgs­kontakten tillhandahålls av den som utför insatsen.

För Föreningen Sveriges socialchefer
Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.