Yttranden 2023

FSS yttrande den 27 december över justitiedepartementets betänkande Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

FSS yttrande den 13 december över justitiedepartementets betänkande En översyn av regleringen av frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)

FSS yttrande den 6 november över socialdepartementets promemoria Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds 2023:15)

FSS yttrande den 30 oktober över EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna Ju2023/01655.

FSS yttrande den 31 maj över socialdepartementets betänkande Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5).

FSS yttrande den 22 maj över socialdepartementets betänkande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9)

FSS yttrande den 28 april över justitiedepartementets betänkande Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

FSS yttrande den 28 april över justitiedepartementets betänkande Vägar till ett tryggare samhälle – kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

FSS yttrande den 19 januari över justitiedepartementets betänkande Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)