Yttranden 2023

FSS yttrande den 31 maj över socialdepartementets betänkande Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5).

FSS yttrande den 22 maj över socialdepartementets betänkande Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9)

FSS yttrande den 28 april över justitiedepartementets betänkande Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

FSS yttrande den 28 april över justitiedepartementets betänkande Vägar till ett tryggare samhälle – kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

FSS yttrande den 19 januari över justitiedepartementets betänkande Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)