Tryggare hem för barn

2023-04-28

ju.remissvar@regeringskansliet.se,  ju.L2@regeringskansliet.se

FSS remissvar angående Tryggare hem för barn (SOU 2022:71)

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått betänkandet Tryggare hem för barn (SOU 2022:71) från justitiedepartementet. Yttrandet ska inkomma till justitiedepartementet senast 8 maj 2023.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

FSS synpunkter på förslag gällande Tryggare hem för barn

Föreningen ställer sig bakom utredningens förslag till lagändringar i alla dess delar. Förslagen till förändrad lagstiftning bedöms bidra till ökad trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som är placerade när frågan om vårdnadsöverflytting är aktuell.

Föreningen håller med utredningen särskilt då det gäller följande förslag. Genom att formulera om 6 kap. 8 § FB framgår det tydligt att en vårdnadsöverflyttning ska ske om det är för barnets bästa att inte återförenas med sina föräldrar utan att i stället kvarstanna i familjehemmet. Det är ett tydligt ställningstagande som föreningen står bakom att stärka barnets rätt till trygga uppväxtvillkor.

Utredningen föreslår att placerande kommun, som fattat beslut om familjehemsplacering av ett barn, ska ges möjlighet att fortsätta bevilja insatser till barnet även efter en vårdnadsöverflyttning. En positiv effekt av denna förändring väntas vara att fler familjehemsföräldrar som tidigare varit osäkra kommer att våga ta på sig det ansvar som det innebär att bli särskilt förordnad vårdnads­havare för det placerade barnet.

Barnkonsekvensanalys

Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att säkerställa alla barns rättigheter enligt konven­tionen. Barnets bästa ska vara vägledande i alla frågor som rör barnet och även vid eventuella inbördes konflikter mellan de olika rättigheterna i konventionen eller i andra avtal gällande mänskliga rättigheter. De olika förslagen i utredningen om ändringar i föräldrabalken skapar en tydlighet kring vilka omständigheter som är viktiga att uppmärksamma för att komma fram till att en

vårdnadsöverflyttning är till det bästa för ett barn. Bedömningen är att detta bidrar till att säkra familjehemsplacerade barns rätt till en trygg och stabil uppväxt.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.