Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

FSS årsmöte 2023

Årsmötet som hölls den 28 september 2023 valde Monica Persson, socialdirektör i Karlstad, som ordförande för ett år. Årsmötet beslutade också om fyra nya fokusområden som du kan läsa om här.

Nära vård

För FSS är det centralt att i arbetet med Nära vård ha perspektivet att det omfattar hela livet – från barn till äldre – och att det omfattar socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv behöver anläggas och vara närvarande i dialoger, diskussioner och förändringar.

I arbetet med Nära vård behöver vi också se utmaningarna med stad och land, jämställdhet och olika sociala förhållanden.

För att vi ska lyckas med arbetet med Nära vård behöver vi samarbeta kring kompetensförsörjning mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Inte konkurrera.

Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper

FSS anser att det är viktigt att i arbetet med förebyggande och tidiga insatser också beakta vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

För att lyckas utveckla området behöver en samsyn och en tydlig definition av vad som är förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten arbetas fram. Det gäller för samtliga verksamhetsområden.

Andra viktiga framgångsfaktorer är samverkan med andra, användning av evidensbaserade arbetsmetoder, kompetensförsörjning inom området och såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uthållighet.

FSS kommer att verka för fokusområdet genom alla sina etablerade kanaler, arenor och nätverk.

Tillit till socialtjänsten

FSS kommer att prioritera arbete som leder till minskad desinformation genom att på olika sätt bidra till att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och möjligheter att erbjuda stöd och hjälp.

En viktig del i förutsättningarna att öka tilliten ser FSS kommer att vara förutsättningar att arbeta lokalt och att kunna anpassa och utöka utbudet av insatser utan biståndsbeslut för att minska stigmatiseringen kring att ha kontakt med socialtjänsten.

För att lyckas i uppdraget att öka tilliten behöver FSS söka samarbeten med aktörer som kan utgöra en viktig part som socialtjänstens ambassadörer och som kan bidra i att bygga tillit.

Det kan handla om nationella myndigheter som Socialstyrelsen och polisen men även trossamfund, civilsamhället och statliga utredningar som pågår som riskerar att minska tilliten till socialtjänsten.

Ny socialtjänstlag

Regeringen avser att under 2024 påbörja arbetet med att införa en ny socialtjänstlag. FSS behöver bevaka detta och arbeta för att bland annat resursförstärkningar till kommunernas verksamheter blir verklighet, och att lagen uppnår de ambitioner om en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Handlingar till FSS årsmöte 2023

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2022/2023

Valberedningens förslag

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.