Första linjen

Under hösten 2023 startar FSS ett nätverk för första linjens socialtjänst. Syftet med nätverket är att kunna inspireras och få nya idéer och tankar genom att vi delar med oss av egna exempel på hur socialtjänsten kan ställa om till mer lättillgängliga insatser – en första linjens socialtjänst.

I det inledande skedet deltar ett mindre antal kommuner och kravet är att varje deltagare är medlem i föreningen. Anledningen till detta är att vi ska kunna vara mer fria i utbytet av tankar och konkreta planer som till exempel organisationsförändringar.

På den här sidan kommer alla att kunna läsa översiktligt om vad nätverket fokuserar på.

Intresserad av att delta? Skicka ett mail till info@socialchefer.se.

Kommande nätverksträffar 2024

Alltid klockan 15.00–15.45 om inget annat anges.

Onsdag 24 januari
Torsdag 29 februari INSTÄLLT PGA FÖRHINDER
Tisdag 26 mars
Tisdag 23 april
Tisdag 28 maj


Nätverksträff 23 april 2024

Två presentationer idag: Stockholms stad och Klippans kommun.

Lina Blombergsson är avdelningschef på Avdelningen för strategi och utveckling, Socialförvaltningen, Stockholms stad. Hon berättar om Stockholms stads planering för omställningsarbetet.

Elva stadsdelar, som alla är stora: Den minsta har 37.000 invånare, den största har 150.000. Det är utmanande att erbjuda en likvärdig socialtjänst.

Omställningsarbetets styrning sker genom en strategisk styrgrupp för God och nära vård och omsorg samt Framtidens socialtjänst.

Styrning: strategisk styrgrupp för God och nära vård och omsorg och Framtidens socialtjänst. De två gigantiska införandena hålls samlade. På den operativa styrgruppsnivån är införandena uppdelade. Därunder finns Nätverk med lokala förändringsledare samt Delprojektgrupper.

Nu jobbar Stockholms stad med att ta fram delmål för att göra förflyttningen. De ska preciseras under hösten. Hela arbetsplanen för omställningsarbetet sträcker sig till och med 2028 – då finns förhoppningsvis en stabil struktur som rullar på av sig själv och projektorganisationen kan avvecklas.

Anne Sögaard, myndighetschef i Klippans kommun som har omkring 18.000 invånare. Hon beskriver omställningsplanen för Klippans kommun, eller egentligen omställningsplanen för nordvästra Skåne som är elva kommuner, varav Helsingborg och Landskrona går lite grann i egna spår men alltid är med på regionträffar.

Tog mycket inspiration från Lunds arbete, drog igång hösten 2023. Anne beskriver omställningsplanen som beskriver nuläge, vägen framåt för hela socialförvaltningens område. Verksamhetsutvecklare eller motsvarande i respektive kommun är i full färd att författa sina punkter i planen – här delar man också mycket på innehållet. Har träffar i workshopsformat för att stötta och dela idéer. Förhoppningen är en likvärdig socialtjänst och en tydligare känsla av att hjälpas åt, ska även se hur de kan samverka mer över kommungränserna.

Omställningsplanen kommer att ha en gemensam inledning för alla kommuner:

  • Inledning och syfte med fokus på framtidens socialtjänst,
  • Fördjupning av lagförslaget
  • Förändringar i angränsande lagstiftning
  • Diskussion/definition av vad tidiga, förebyggande insatser innebär

Därefter kommunspecifika texter. Klippan kommer att ha en ny stor träff till hösten där de samlar alla för vidare diskussioner och avstämning av nuläget och hur de ska jobba kommunövergripande.

Nästa nätverksträff är den 28 maj kl. 15. Då kommer Lena Määttä att berätta om Eskilstuna kommun och vi bestämmer datum för höstens träffar.


Nätverksträff 24 januari 2024

Anna Burston hälsar gamla och nya nätverksmedlemmar välkomna. Därefter tar Akram Heidari vid. Hon är verksamhetschef för IFO i Härnösands kommun. Härnösand med sina 24.680 invånare är en mellanstor kommun där missbruksvården och anvisningar tar stora delar av socialtjänstens resurser.

Akram berättar att de nu försöker starta mycket förebyggande arbete för barn och unga. Frivilliga och anonyma råd- och stödsamtal, föräldrastödsgrupper, öppna förskolan. Eftersom Härnösand är en relativt liten kommun blir det lättare att fånga upp barn i risksituationer. Medarbetarna har jobbat i många år och känner/känner till de flesta. De har öppenvård även till vuxna, bland annat råd- och stödsamtal som är frivilliga och anonyma precis som för barn/unga.

Akram Heidari återkommer flera gånger till hur viktigt det är att samverka med andra kommuner inom regionen, så att alla inte behöver ha/kunna allt. Det vore också intressant att samverka med andra, längre bort i landet.

Efter Akrams presentation blev det en intressant dialog om hur socialtjänsten/kommunen kan verka för att byta fokus internt och påverka medborgarnas attityd och tillit till socialtjänsten. En del samarbetar med gott resultat med civilsamhället, som kan hjälpa till att nå föräldrar som behöver stöd i tid. I viss mån även näringslivet. Skola, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer är viktiga ambassadörer för socialtjänsten.

Det blev också en dialog om hur man gör utredningar. Anna Burston sammanfattade med att även om det här kallas FSS nätverk för första linjens socialtjänst är det minst lika viktigt att diskutera andra linjens socialtjänst. Hur blir vi mer snabbfotade i en del av myndighetsarbetet för att kunna lägga ännu mer resurser på personerna med de allra mest komplexa behoven?


Nätverksträff 20 december 2023

Inställt


Nätverksträff 28 november 2023

Anna Fritzheimer är verksamhetschef för IFO och funktionsstöd i Gislaveds kommun sedan ett drygt år. Ligger i Småland, en bruksort med närmare 30.000 invånare.

För att nå många behövs större förtroende och kunskap om socialtjänsten. Gislaved har tillsammans med ABF informerat boende (föräldrar, mestadels mammor) i området Trasten om vad socialtjänsten kan hjälpa till med, men också om samverkan med skolan, orosanmälningar, LVU. Det blev tydligt hur oroliga föräldrarna är för sin föräldraroll och sitt mandat, och vilken okunskap det finns om socialtjänsten. Efter infomötena märks att fler vågar ta kontakt med socialtjänsten.

Gislaved har jobbat med ökad kommunikation i stort. Skriver mycket i sina egna kanaler, skapar välkomnande reception, m.m. Vill visa att de inte är torra myndighetspersoner bakom grå väggar.

Håller nu på med stor förändring för att tydliggöra det förebyggande arbetet. För att få mer klienttid (inte direkt kopplat till första linjen) gör Gislaved en processkartläggning. Läggs resurserna på rätt ställen, var finns flaskhalsarna och dubbelarbetet?


Nätverksträff 8 november 2023

Dag Wallströmer, socialchef i Vingåker, håller i dagens presentation. Vingåker är en liten sörmländsk kommun med cirka 8.900 invånare. Socioekonomiskt utsatt. Man ska fokusera myndighetsutövningen till den verksamhet där den gör skillnad, säger Dag. Man behöver inte vara rädd för att folk ska överutnyttja resurser om de inte behöver dem.

Han nämner Finlands system, där det finns en tydlig uppdelning: den öppna socialtjänsten och den myndighetsutövande delen.

Vingåkers familjecentral var en av länets första. Tittar nu på om familjecentralerna kan utökas från maxålder 6 år till 18 år. Socialtjänsten har börjat göra gemensamma hembesök tillsammans med BVC, hos alla nyblivna föräldrar. Gör orosbesök hos föräldrar tillsammans med kommunpolisen. Har föräldrautbildningar på sex olika språk, visade sig vara bra under desinformationskampanjen. Vingåker är ganska ensamma om att ha kontaktgrupper – skolpedagoger tog kontakt med socialtjänsten för att jobba med vissa barn i grupp. Testerna har fallit väl ut och de har nu tre sådana grupper igång med 6–8 barn i varje. Ett gott betyg är att barn själva frågar om de får vara med, för att de har en kompis som är med. Dock förutsätter deltagande i grupperna biståndsbeslut.


Nätverksträff 11 oktober 2023

Monica Persson hälsade alla välkomna med att upprepa att första linjen-nätverket är ett forum enbart för inbjudna FSS-medlemmar. Ett forum med högt i tak där man ska känna sig fri att prata öppet om både stora och små frågor som dyker upp i omställningsarbetet.

Idag berättar Anna Burston om hur Lund har gått tillväga. Lunds tätort har 95.280 invånare, kommunen har 127.376 invånare. Akademisk, välmående kommun med god socioekonomisk struktur men för den skull inte utan sociala problem.

I våras 2023 startade Lund, med Anna som projektledare, en förstudie som de kallade första linjen för att titta på hur kommunen kan förbereda sig för nya socialtjänstlagen vad gäller förebyggande arbete. Under processens gång har det blivit tydligt att det inte alls enbart handlar om första linjen och förebyggande, utan hela omställningen till nya socialtjänstlagen.

Mål och syfte med omställningen – som Lund delar med hela landet – är att fler ska kunna hantera sin sociala situation med fler biståndslösa insatser. Göra socialtjänsten tydligare och tillgängligare.

De har gjort en kunskapsöversikt över vad som är beforskat inom olika områden, en omvärldsbevakning, nulägesanalys, analys av inflödet och föreslagit hur arbetet ska gå framåt i form av projekt och piloter. Anna berättar att de i projektet ska jobba med socialtjänstens varumärke både externt och internt.

Första och andra linjens socialtjänst är kommunicerande kärl, utvecklingsarbetet måste gå parallellt. Utmaningarna är samverkan, komplex problematik, stöd/skydd. Projektgruppen ska kompletteras med medarbetare och representanter från intresseföreningar. De ska hålla fokusgrupper om varumärket och under nästa år ha ledarforum för förvaltningens chefer.


Nätverksträff 21 september 2023

Huddinge kommun har cirka 114.000 invånare och är därmed en av Sveriges 15 största. Elisabeth Axelsson som är sektionschef för Huddinges socialförvaltning presenterade det pågående omställningsarbetet inom individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete, utredningar och insatser.

Hon berättade också om Huddinges målbilder på tre års sikt. Utåt för invånare, till exempel att fler ska ta del av förebyggande insatser, att färre individer och familjer ska utredas och att fler ska få en insats tidigt under en utredning. Inåt för medarbetare, till exempel kunskapsbaserad stödinsats istället för utredning, fler medarbetare som jobbar med tidiga insatser, familjeorienterade metoder samt fördjupade utredningar vid komplexa behov.


Nätverksträff 4 september 2023

FSS ordförande Monica Persson och FSS region Skånes ordförande Anna Burston ledde den andra träffen i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. ”Vi får hoppas att den nya socialtjänstlagen ger oss de förutsättningar vi behöver för första linjen, och att det blir fokus på vad människorna som vi möter behöver”, sa Monica.

Under detta kortare möte (nätverksträffarna kommer att hållas på 45 minuter framöver) presenterade Härryda kommun sin utveckling för att verksamhetsområdet Barn och familj skulle arbeta mer förebyggande, mer tillgängligt och med stärkt barnperspektiv. Intressant att få höra hur tankarna går i en relativt liten kommun – Härryda kommun har cirka 38.000 invånare.

Nästa uppkoppling i nätverket blir 21 september kl. 15.00–15.45. Väl mött!


Nätverksträff 16 augusti 2023

På FSS inledande nätverksträff för första linjens socialtjänst fick vi lyssna på inspirerande presentationer från Norrköping och Haninge. Två exempel från kommuner som organiserat en första linjens socialtjänst. Båda kommunerna lyfter fram begreppsdiskussionen i början av omställningsarbetet som central. Vad betyder begrepp som förebyggande, tidiga insatser och lätt tillgänglig? Det här är begrepp som ofta förekommer i diskursen om socialtjänstens roll i allt från lagstiftningens förarbeten till gängkriminalitet, och som är otroligt viktiga för varje kommun att borra ner sig i.

Så, vad är innebär då förebyggande och tidigt när vi pratar omställning i socialtjänsten? Vad betyder det för organiseringen av det sociala arbetet? Det finns många olika svar men det finns inte en enhetlig lösning. Dock pekar forskningen på vissa faktorer som behöver säkerställas: samordnat, på rätt plats och i rätt sammanhang.

I första linjen-verksamheterna i både Norrköping och Haninge jobbar man med ansatsen att vara synlig. Det är en del av att vara lätt tillgänglig. Socialarbetare arbetar på både kvällar och helger, är ute på både stora evenemang och ungdomsgårdar. Personerna som rekryteras behöver tycka att det är både intressant och spännande att vara ute och möta människor, att vara generalister. För att visa att socialtjänsten i första hand är omsorg och medmänsklighet genom att vara ute och bry sig är också att jobba med varumärket. Att helt enkelt ta tillbaka ägandeskapet av definitionen av det sociala arbetet och sluta bygga bilden av att människor i första hand skulle vara rädda för oss. Det är en myt som inte gynnar någon.

Nästa uppkoppling i nätverket har vi den 4 september kl. 16.30–17.15.

Du kan läsa fler tankar om första linjen och begreppen förebyggande, tidiga insatser och lätt tillgänglig i Anna Burstons blogginlägg.