Detta gör vi

Som socialpolitisk förening verkar FSS för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Det gör vi genom bland annat långsiktigt påverkansarbete, opinionsbildning och Sveriges största årliga socialpolitiska konferens, Socialchefsdagarna.

Temaområden

FSS bedriver långsiktigt påverkansarbete inom tre strategiska områden.

  • Social hållbarhet och inkludering
  • Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
  • Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

Social hållbarhet och inkludering

FSS verkar för att minska klyftor, ojämlikhet och utanförskap i samhället. Genom att fokusera på dagsaktuella utmaningar som härrör till ekonomi, bostad och utbildningsnivå ska föreningen aktivt bidra till att kommunerna arbetar för en hållbar utveckling över tid. Samarbete med andra huvudmän och aktörer är av största vikt för att nå det målet.

Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete

Välfärdsorganisationerna har stora omfattande uppdrag som är helt beroende av varandra.  Helhet och samarbete är ord som är återkommande. FSS verkar för att samhällets olika välfärdsorganisationer överbryggar de gråzoner som respektive uppdrag skapar. Samarbete över organisatoriska gränser ger en förutsättning för professionerna att möta medborgaren utifrån ett helhetsperspektiv. FSS vill också verka för att vikten av förebyggande arbete uppmärksammas för att förbättra medborgarnas livsvillkor. Genom dialog med beslutsfattare i berörda organisationer, kunskapsspridning och aktivt ställningstagande i socialtjänstens olika områden, visar FSS riktningen för Sveriges socialchefer.

Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

Med utgångspunkt i människors lika värde, helhetssyn och socialtjänstens portalparagraf arbetar FSS för att påverka lagstiftning och regleringar. Detta görs genom att föreningen bevakar utredningar, lagförslag, regleringar och nya tolkningar av gällande lag. FSS vill arbeta proaktivt och komma in tidigt och söker därför aktivt dialog med statliga utredare och nationella samordnare inom socialtjänstens område. Föreningen besvarar också remisser.

Opinionsbildning

Viktiga delar i vårt arbete är att sprida kunskap och att bedriva opinions- och påverkansarbete, inte minst genom Socialchefsdagarna. Vi gör debattinlägg i olika media, samtalar med företrädare för regeringen, Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Remissyttranden

FSS lämnar ofta yttranden över remisser till departement och myndigheter.

Nätverk

Föreningen samarbetar med nationella och internationella nätverk för att sprida kunskap om socialpolitiska frågor. Vi är bland annat representerade i styrelsen för Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), European Social Network (ESN) och i International Council for Social Work (ICSW). FSS är en mycket aktiv medlem i ESN och bidrar därmed till kunskapsspridning i socialpolitiska frågor till och från EU.