Detta gör vi

Som socialpolitisk förening verkar FSS för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Det gör vi genom bland annat långsiktigt påverkansarbete, opinionsbildning och Sveriges största årliga socialpolitiska konferens, Socialchefsdagarna.

Strategiska fokusområden

FSS arbetar för långsiktig påverkan inom fyra strategiska fokusområden:

  • nära vård
  • förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper
  • tillit till socialtjänsten
  • en ny socialtjänstlag.

Nära vård

För FSS är det centralt att nära vård omfattar hela livet, från barn till äldre, och alla verksamhetsområden inom socialtjänsten.

I arbetet behöver vi ha ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och se utmaningarna med stad och land, jämställdhet och olika sociala förhållanden.

För att vi ska lyckas behöver vi samarbeta kring kompetensförsörjning mellan kommuner, och mellan kommuner och regioner – inte konkurrera. Vi behöver också vara närvarande i dialoger, diskussioner och förändringar.

Vi som driver fokusområdet Nära vård är Eva Lotta Lindskog, Magnus Höijer, Ola Götesson och Lenita Granlund.

Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper

För att lyckas utveckla förebyggande och tidiga insatser krävs en samsyn och en tydlig definition av vad detta är inom socialtjänsten, inom samtliga verksamhetsområden.

Vi behöver självklart ha ett hälsofrämjande perspektiv.

Dessutom krävs samverkan med andra samhällsaktörer, evidensbaserade arbetsmetoder, en väl fungerande kompetensförsörjning samt ekonomisk och verksamhetsmässig uthållighet.

FSS kommer att verka för fokusområdet genom sina etablerade kanaler, arenor och nätverk.

Vi som driver fokusområdet om förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper är Jonas Hampus, Helena Åman, Ulrica Westerlund och Camilla Hesselroth.

Tillit till socialtjänsten

FSS kommer att prioritera arbete som leder till minskad desinformation, genom att på olika sätt bidra till att kunskapen ökar om socialtjänstens uppdrag och möjlighet att erbjuda stöd och hjälp.

För att öka tilliten behöver vi även minska stigmatiseringen av att ha kontakt med socialtjänsten. FSS kommer därför att verka för att socialtjänsten lättare kan arbeta lokalt, anpassa insatserna och utöka utbudet av insatser utan biståndsbeslut.

För att lyckas krävs samarbeten med aktörer som kan vara socialtjänstens ambassadörer och bidra till att bygga tillit. Dessa kan vara nationella myndigheter som Socialstyrelsen och polisen, men även trossamfund och civilsamhället. Det är också viktigt att FSS medverkar i statliga utredningar, särskilt där effekten av dem riskerar att minska tilliten till socialtjänsten.

Vi som driver fokusområdet om tillit till socialtjänsten är Ebba Gierow, Veronica Carstorp Wolgast, Dag Wallströmer och Maida Engqvist

Ny socialtjänstlag

Regeringen avser att under 2024 påbörja arbetet med att införa en ny socialtjänstlag. FSS kommer att arbeta för att resursförstärkningar till kommunernas verksamheter blir verklighet och att lagen uppnår ambitionerna om en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Vi som driver fokusområdet ny socialtjänstlag är Lina Blombergsson, Lena Holmlund, Mats Collin och Anna Burston.

Opinionsbildning

Viktiga delar i vårt arbete är att sprida kunskap och att bedriva opinions- och påverkansarbete, inte minst genom Socialchefsdagarna. Vi gör debattinlägg i olika media, samtalar med företrädare för regeringen, Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Remissyttranden

FSS lämnar ofta yttranden över remisser till departement och myndigheter.

Nätverk

Föreningen samarbetar med nationella och internationella nätverk för att sprida kunskap om socialpolitiska frågor. Vi är bland annat representerade i styrelsen för Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), European Social Network (ESN) och i International Council for Social Work (ICSW). FSS är en mycket aktiv medlem i ESN och bidrar därmed till kunskapsspridning i socialpolitiska frågor till och från EU.

FSS har under hösten 2023 startat ett nätverk för första linjens socialtjänst, som du kan läsa mer om här.