Håller tillitsfönstret på att stängas?

I veckan hade vi Förvaltningsdag i Socialförvaltningen i Lund. För den oinvigde kan det säkert låta urtorrt och byråkratiskt. En dag full med gråa paragrafer och regler? Långt ifrån.

Dagens tema var hur en tillitsbaserad organisation hänger ihop med att styra mot en socialtjänst där professionens kunskap, medborgarfokus och tillgänglighet är centrala delar. Vi pratade om tillitsbegreppets sju principer och vad de betyder för oss (länk till principerna längst ned).

Malmö stad gästade oss och berättade hur tillit för dem betyder att låta organiseringen utgå ifrån att göra det enkelt att möta och nå socialtjänsten: Att finnas där människor finns, att komma ut från kontoret och att vara med och skapa samhället vi vill leva i. Hur människor i utsatta områden har tappat tilliten till samhället när institutioner som ska stå för den, inte finns närvarande. Hur man genom att kroka arm med civilsamhälle och andra aktörer som har förtroendekapital, kan vara med och bygga upp tilliten igen. Och genom att göra det, agera som tillitsbärare för hela den offentliga sektorn – vars främsta uppgift ju är att göra det enkelt, tryggt och bra för oss att leva tillsammans.

Att som socialarbetare vara tillitsbärare är kanske en av våra främsta uppgifter, när många vi möter har helt andra erfarenheter.

Bra känsla men orosmolnen hopar sig

Jag är fylld av en varm, bra känsla. Ändå hopar sig orosmolnen. För samtidigt som socialtjänsten i många kommuner på olika sätt förbereder och väntar på en ny socialtjänstlag som också bottnar i tillitsdelegationens principer, bereds förslag som går i motsatt riktning.

Jag kan läsa att regeringen vill reformera socialtjänsten vilket är välkommet. I samma stycken läser jag om mer mellantvång, utökat användande av LVU och sociala insatsstyrkor som en ny del av socialtjänstens uppdrag – i hopp om att komma till rätta med ungdomsbrottslighet och nyrekrytering till gängkriminaliteten.

Jag tänker på utredningen Ett fönster av möjligheter som i grunden har en bra utgångspunkt. I perspektivet av den reformering av socialtjänsten som FSS förordar – en första linjens socialtjänst där mindre byråkrati är centralt – blir utredningen dock i många delar motsägelsefull.

Den fick i uppdrag att föreslå ett antal åtgärder som stärker skydd till barn som vistas på skyddat boende. Att tillståndspliktiga boenden är bra. Men vad man har kommit fram till i några av de övriga förslagen skulle tynga ner socialtjänstens barn- och ungdomsvård med avsevärt mer administration än idag. En ny typ av tvångslag är ett av förslagen. All denna administration kulle kräva avsevärt fler medarbetare – i en verksamhet som redan har stora bekymmer med kompetensförsörjning.

Ska socialtjänsten användas som ett hot?

Jag vädrar en önskan om att använda socialtjänstens myndighetsutövning som en del i att hota eller förmå människor att ändra sitt beteende. Att vårt tillitsbärande uppdrag är en viktig pusselbit för att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng och ungdomsbrottslighet är många eniga om. Men knappast genom mer tvång och kontroll. Jag funderar på vilka tillitsbärande socialarbetare som i framtiden kommer att vilja jobba i vår myndighet om det är där fokus ska ligga, snarare än på att skapa förtroende hos människor.

Framgångsrecept för högt förtroende

Tillitsdelegationen lyfte bland annat fram helhetssyn, medborgarfokus, tillit och kunskap som en del av framgångsreceptet för att skapa starka offentliga välfärdsorganisationer som har högt förtroende hos medborgarna.

Ska vi bygga på tillit kan vi inte samtidigt införa fler tvångslagar inom vår myndighet. Och ska vi arbeta mer förebyggande och uppsökande med tidiga insatser kan vi inte i andra änden tyngas av alltför mycket byråkrati.

Från lösningsfokus till lyssningsfokus

När de olika förslagen nu bereds och skickas ut på remiss hoppas jag att man går från lösningsfokus till lyssningsfokus. De som fattar besluten i slutändan måste lyssna på professionen och ta till sig forskning om vad som fungerar. De måste samtala med civilsamhälle och med oss som arbetar med socialtjänst varje dag.

Tillit tar lång tid att bygga upp, och när den fungerar är den en fantastisk förebyggande ingrediens i ett starkt och uthålligt samhälle. Tillit kan raseras på några sekunder, det räcker med en enda dålig erfarenhet.

Vi måste slå vakt om det tillitsbärande uppdraget. Om socialtjänstens varumärke skulle riskera att ytterligare förknippas med tvång, kontroll och en massiv byråkrati vore det i helt motsatt riktning till en tillitsbärande första linjens socialtjänst. Den viktiga pusselbit som socialtjänsten skulle kunna utgöra för motverka olika samhällsproblem skulle riskera att gå förlorad.

Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatri, Lunds kommun (foto: Frozentime)

Läs om de sju tillitsprinciperna.

Mentisvar från FSS workshop om äldreomsorgslag

Tack till er som var med på workshopen! 19 medlemmar deltog och gav många bra synpunkter, både i mentisvaren och i dialogen. Nu kommer FSS riksstyrelse att påbörja remissvaret, som ska skickas in senast 15 november.

Om du inte kunde vara med på workshopen och vill dela med dig av synpunkter, eller om du som var med har kommit på ytterligare något efteråt: hör av dig till oss på info@socialchefer.se.

Hämta presentation från workshopen

Hämta mentifrågor/mentisvar

Vad tycker du om förslaget till äldreomsorgslag?

Allt du vill säga om en äldreomsorgslag – gör det den 20 oktober!

Den 20 oktober kl. 16.00 håller FSS en digital workshop för att samla in föreningsmedlemmarnas åsikter med anledning av förslagen på en äldreomsorgslag.

Vi kommer att fokusera på några specifika frågeställningar och hämta in era synpunkter via Menti.

Inbjudan och möteslänk (Teams) skickades ut 10 oktober till dig som är medlem i FSS, genom nyhetsbrevet Socialchefen. Vi kopplar upp oss klockan 16.00 den 20 oktober och beräknas hålla på till 17.30.

Välkommen!


Här kan du hämta hem betänkandet

Det är gästerna som gör kalaset

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 OKTOBER 2022: Nyss hemkommen från Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg kan jag konstatera att alla deltagare och utställare verkligen lyfte dessa dagar till ännu högre höjder än tidigare år. Allt fungerade enligt plan – i stort sett. Anders Thornberg blev till Carin Götblad som gjorde en strålande insats som hans ersättare. Jonna Bornemark blev sjuk men deltog via länk på ett alldeles utmärkt sätt så vi fick ta del av hennes klokskap ändå.

Ja, föreläsningar och seminarier rullade på men det är sorlet i pauserna som dröjer sig kvar hos mig. Sorlet från omkring tusen personer som inte setts på ett tag. Underbart! Att vi verkligen kunde bjuda på en så stor mötesplats i dessa tider är fantastiskt. Nu, kanske mer än vanligt, behöver vi varandra både som kollegor och vänner.

Det var roligt, intressant och inspirerande.

Föreningen hade också årsmöte där jag blev omvald som ordförande. Jag vill tacka för det fortsatta förtroendet att under ett år till få företräda en så fin och engagerad förening och styrelse som FSS är och har. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och ta del av vad vi i styrelsen har jobbat med det senaste året. Årsmötet beslutade att vi ska jobba vidare med de prioriterade och strategiska frågorna som vi haft under det gångna året.

Vi är i efterdyningarna av valet och det återstår att se vad som händer med de utredningar som vi redan har engagerat oss i. En ny socialtjänstlag fortsätter att vara högsta prioritet. Vi inväntar besked om vem som blir vår medpart på socialdepartementet.

Till min stora glädje får min hemstad Karlstad vara värd för Socialchefsdagarna 2023! Jag säger bara ”välkommen hem till mig!” Redan nu kan du pricka för den 27 till 29 september i kalendern, för jag hoppas att du vill vara med.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, ordförande FSS