Äldre yttranden

2020

Särskilt yttrande till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) i november. Jonas Hampus, som har varit sakkunnig i utredningen, har skickat in ett särskilt yttrande som handlar om att vi opponerar oss mot åldersindelningen i förslaget samt kravet på undersköterskekompetens för att få vara fast omsorgskontakt.

FSS spontanyttrande den 6 november till Arbetsmarknadsdepartementet över Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41).

FSS yttrande den 27 oktober till Justitiedepartementet över Utkast till lagrådsremiss slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (dnr Ju2020/02657/L5).

FSS yttrande den 14 augusti till Socialdepartementet över Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Betänkande av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14).

FSS yttrande den 13 mars till Socialdepartementet över promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (dnr S2019/05353/FST).

FSS spontanyttrande den 7 februari till Utredningen Framtidens socialtjänst, angående förhållandet mellan professionen och politiken: Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden inom socialtjänsten?

2006–2019

Kontakta oss på info@socialchefer.se om du är intresserad av att läsa något av de äldre yttrandena.

2019

FSS synpunkter den 31 oktober på regeringens forskningspolitik.

FSS synpunkter den 3 oktober på Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare (Dnr 24748/2019).

FSS synpunkter den 27 juni på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (Dnr 4.1 – 640/2019)

FSS yttrande den 11 juni över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående ungdomsövervakning.

FSS synpunkter den 2 april angående en egen lagstiftning för äldreomsorgen, med anledning av översynen av socialtjänstlagen.

2018

FSS yttrande den 15 november över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

FSS yttrande den 14 november över Socialstyrelsens förslag till kunskapsstöd: Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd – bestämmelser och stöd i arbetet. Dnr 3.8 – 6565/2017

FSS har den 11 november lämnat ett spontant yttrande på betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) trots att vi inte tillhör remissinstanserna. Betänkandet behandlar i stort sett bara landstingets och regionernas hälso- och sjukvård, trots att betänkandet i allra högsta grad berör kommunernas sjukvård och omsorg.

FSS yttrande i augusti över Socialstyrelsens terminologiremiss om Hjälpmedel för vård och behandling med anledning av den tekniska utvecklingen och ökad vård i hemmet. Remissen besvarades digitalt och FSS tillstyrkte alla föreslagna begrepp.

FSS yttrande den 7 maj över Socialdepartementets betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112).

FSS skrivelse den 20 april till statsrådet Lena Hallengren angående förlängd utredningstid för översyn av socialtjänstlagen.

FSS yttrande den 17 april över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 2

FSS yttrande den 5 april över Socialdepartementets betänkande Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

FSS yttrande den 31 mars över Socialstyrelsens förslag till Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten

FSS remissvar den 5 mars till Statens institutionsstyrelse angående Kvalitetssäkring av HVB (SiS-remiss 16512)

FSS yttrande den 19 februari över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 1

FSS yttrande den 5 februari över Socialdepartementets promemoria Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68)

2017

FSS yttrande den 15 december över Socialdepartementets promemoria Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

FSS yttrande den 12 december över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd för konsulentverksamheter

FSS spontanyttrande den 25 november över Socialdepartementets betänkande Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

FSS spontanyttrande den 9 oktober över Socialdepartementets betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48)

FSS yttrande 29 september över Socialdepartementets betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21).

FSS yttrande 18 september till Socialstyrelsen över förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

FSS yttrande 11 september till Finansdepartementets över  Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).

FSS yttrande 8 september över Justitiedepartementets promemoria Nya ungdomspåföljder (DS 2017:25).

FSS yttrande 30 juni över Socialdepartementet promemoria om Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12)

FSS yttrande 22 maj över Justitiedepartementets betänkande Se barnet! (SOU 2017:6)

FSS synpunkter 13 mars på SBU:s planerade forskningsöversyn inom områdena missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt försörjningsstöd som sker inom ramen för socialtjänsten och LSS

FSS yttrande 23 februari över Finansdepartementets betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

FSS yttrande 17 februari över Socialdepartementets remiss Ökad insyn i välfärden (Dnr S2016/06178/FS)

2016

FSS yttrande 22 december över Socialstyrelsens förslag till Föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete med tillhörande konsekvensutredning.

FSS yttrande 22 december över Socialdepartementets delbetänkande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:7.

FSS yttrande 2 december över Socialstyrelsens terminologiremiss Begrepp inom områdena patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete. Remissen besvarades online och FSS tillstyrkte den rakt igenom.

FSS yttrande 23 augusti över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/1)

FSS yttrande 26 maj över Socialdepartementets betänkande Effektiv vård (SOU 2016:2)

FSS yttrande 21 mars över Socialdepartementets betänkande Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

FSS yttrande 17 mars över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016)

FSS yttrande 17 mars över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016)

FSS yttrande 28 februari över Socialdepartementets promemoria Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56).

FSS yttrande 12 januari över Socialdepartementets betänkande Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86).

FSS yttrande 4 januari över Socialdepartementets promemoria slutbetänkande Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).

2015

FSS yttrande 29 december 2015 över Socialstyrelsens remiss om föreslagna definitioner inom området övergripande vård- och omsorgsterminologi. Remissen har besvarats på webben.

FSS yttrande 10 november 2015 över Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende. Diarienr: 27207/2015

FSS yttrande 26 oktober 2015 över Socialdepartementets slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

FSS yttrande 19 oktober 2015 över Socialdepartementets betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

FSS yttrande 19 oktober 2015 över Socialdepartementets slutbetänkande Nationell strategi för Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

FSS yttrande 12 oktober 2015 över IVO:s förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria), Dnr 2.8-19505/2015.

FSS svar 10 oktober 2015 på inbjudan att bidra med underlag till regeringens forskningspolitik på det sociala området, där en proposition ska presenteras hösten 2016. FSS kompetensgrupp kommer att hålla vidare kontakt med Utbildningsdepartementet i denna fråga.

FSS yttrande 22 juli 2015 över Socialdepartementets förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

FSS yttrande 2 juni 2015 över Finansdepartementets betänkande Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

2014

FSS yttrande 29 december 2014 till Socialstyrelsen över förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden (Dnr 40184/2014)

FSS yttrande 28 oktober 2014 till Socialdepartementet över slutbetänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23)

FSS yttrande 28 oktober 2014 över Socialdepartementets betänkande Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

FSS yttrande 27 oktober 2014 över Justitiedepartementets betänkande Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

FSS yttrande 30 september 2014 över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

FSS yttrande 2 juni 2014 till Socialdepartementet över departementspromemoria 2014:9 En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (S2014/2639/SAM)

FSS yttrande 2 juni 2014 till Socialdepartementet över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

FSS yttrande 22 maj 2014 till Socialdepartementet över betänkande från assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9)

FSS yttrande 15 maj 2014 över Finansdepartementets förslag En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter (Ds 2014:10)

FSS yttrande 8 februari 2014 över Socialstyrelsens remiss om Allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga (Dnr 17906/2013)

FSS yttrande 21 januari 2014 över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om Våld i nära relationer (Dnr 4.1.1-43635/2013)

FSS yttrande 20 januari 2014 över Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74)

2013

FSS yttrande 29 november 2013 över Socialdepartementets betänkande En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50).

FSS yttrande 18 november 2013 över Justitiedepartementets promemoria Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap (Ju2013/6402/L2)

FSS yttrande 21 augusti 2013 över Socialstyrelsens remiss rörande begrepp och termer – boenden, bostäder – socialtjänst (Dnr 28756/2013)

FSS yttrande 16 augusti 2013 över Justitiedepartementets betänkande Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

FSS yttrande 15 maj 2013 över Utbildningsdepartementets betänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13)

2012

FSS yttrande 18 november 2012 över Socialdepartementets remissen Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

FSS yttrande 18 november 2012 över Justitiedepartementets betänkande Nya påföljder i de delar som det rör ungdomar (SOU 2012:34)

FSS yttrande 26 oktober 2012 till Justitiedepartementet över Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35)

FSS yttrande 4 oktober 2012 över Socialdepartementets remiss Jobbstimulans i ekonomiskt bistånd m.m. (Ds 2012:26)

FSS yttrande 21 september 2012 över slutbetänkandet Gör det enklare! från Statens vård- och omsorgsutredning, SOU 2012:33.

FSS yttrande 13 augusti 2012 till Socialdepartementet över Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

FSS yttrande 16 maj 2012 över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden.

FSS yttrande 17 april 2012 till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6).

2011

FSS yttrande 14 december 2011 över Socialstyrelsens förslag till Allmänna råd om bemanning i särskilda boenden.

FSS yttrande 23 november 2011 över Socialdepartementets betänkande SOU 2011:55, Kommunal hemsjukvård.

FSS yttrande 7 november 2011 över Socialstyrelsens Allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

FSS yttrande 14 oktober 2011 över Missbruksutredningens betänkande SOU 2011:35, Bättre insatser vid missbruk och beroende.

FSS yttrande 9 augusti 2011 över Socialstyrelsens förslag till Allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg.

FSS yttrande 20 april 2011 över socialdepartementets remiss Upprättelseprocessen för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2011:9)

FSS yttrande 4 mars 2011 över Socialstyrelsens remiss gällande föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

FSS yttrande 8 februari 2011 över socialdepartementets betänkande Kompetens och ansvar, betänkande av 2009 års behörighetsutredning (SOU 2010:65).

2010

FSS yttrande 12 oktober 2010 till Socialstyrelsen över Socialt arbete med personer som har missbruks- och beroendeproblem.

17 september 2010: När det gäller Socialdepartementets skrivelse Ansvarsfördelningen mellan kommuner i vissa fall (DS 2010:21) hänvisar FSS till tidigare avgivet yttrande och understryker att FSS ser det som viktigt att den enskilde tillförsäkras hjälp oavsett i vilken kommun han eller hon befinner sig.

FSS yttrande 14 juni 2012 över Justitiedepartementets premomoria Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15).

FSS yttrande 2 maj 2012 över Justitiedepartementets betänkande Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61).

FSS yttrande 15 april 2010 över Socialstyrelsens förslag till termlista från Nationellt fackspråk avseende individuella planer inom vård och omsorg.

FSS yttrande 15 mars 2010 till Socialdepartementet över Missbruksutredningens (S 2008:4) diskussionspromemoria Bättre vård och stöd för individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården.

2009

FSS yttrande 19 oktober 2009 till Socialdepartementet över Barnskyddsutredningen SOU 2009:68, Förslag till lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU).

FSS yttrande 18 september 2009 till Socialdepartementet över Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (DS 2009:33).

FSS yttrande 11 september 2009 till Socialdepartementet över betänkande SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten.

FSS yttrande 11 september 2009 över Socialstyrelsens skrivelse S2009/1785/ST, Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående.

FSS yttrande 11 september 2009 till Socialdepartementet över betänkandet Socialtjänsten Integritet – Effektivitet (SOU 2009:32) – Betänkande av Socialtjänstdatautredningen (S 2007:09)

FSS yttrande 9 september 2009 över Socialstyrelsens allmänna råd kring socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Dnr 60-11214/2008)

FSS yttrande 14 augusti 2009 till Socialdepartementet över promemorian om Insatser för en alkohol- och narkotikafri graviditet (Ds 2009:19)

FSS yttrande 19 juni 2009 till Justitiedepartementet över skrivelsen Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (DS 2009:9)

FSS yttrande 30 mars 2009 till Socialdepartementet över Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113)

FSS yttrande 18 mars 2009 till Socialdepartementet över betänkandet I den äldres tjänst – Äldreassistent – framtidsyrke (SOU 2008:126)

FSS yttrande 19 januari 2009 till Socialdepartementet över LSS-kommitténs betänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

2008

FSS yttrande 18 oktober 2008 till Socialdepartementet över betänkandet Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51).

FSS yttrande 29 september 2008 till Socialdepartementet över betänkandet Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58) från utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering.

FSS yttrande 15 september 2008 till Socialdepartementet över betänkandet Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren. Betänkande av Utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst (SOU 2008:18).

FSS yttrande 8 juli 2008 till Socialdepartementet över promemorian Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående (DS 2008:18).

FSS yttrande 11 juni 2008 till Socialdepartementet över promemorian Värdesäkring av riksnormen (DS 2008:29).

FSS yttrande 3 mars 2008 till Socialdepartementet över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82).

FSS yttrande 31 januari 2008 till Justitiedepartementet över betänkandet Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52).

2007

FSS yttrande 24 september 2007 till Finansdepartementet gällande Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Detta var ett spontant yttrande, FSS var inte en av de ordinarie remissinstanserna.

FSS yttrande 24 september 2007 till Socialstyrelsen över Förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer.

FSS yttrande i maj 2007 till Socialdepartementet över betänkandet Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2).

FSS yttrande 10 maj 2007 till Socialdepartementet över betänkandet Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 2006:110).

FSS yttrande 11 april 2007 till Socialdepartementet över den nationella psykiatriutredningen.

FSS yttrande 29 januari 2007 till Socialstyrelsen över föreskrifter och allmänna råd gällande habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

2006

FSS yttrande 21 november 2006 till Socialstyrelsen över Förslag till kompetensbeskrivning för socialt arbete med äldre (Dnr 102/06-730).

FSS yttrande 10 november 2006 till Socialdepartementet över delbetänkande av utredningen om tillsynen av socialtjänsten, som behandlar frågan om en bättre tillsyn av missbrukarvården.

FSS yttrande 29 oktober 2006 till Socialdepartementet över utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, betänkandet Att ta ansvar för sina insatser (SOU 2006:65).

FSS yttrande 26 september 2006 till Socialdepartementet över promemoria dnr S2006/5255/ST angående Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m.

FSS yttrande 13 juni 2006 till Socialstyrelsen över nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

FSS yttrande 13 juni 2006 till Socialstyrelsen över förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga.

FSS yttrande 13 juni 2006 till Socialstyrelsen över konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om handläggning och dokumentation som rör barn och unga.

FSS yttrande 12 april 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet avseende förslag till författningsändringar med anledning av en utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen för hemsjukvård m.m.

FSS yttrande 6 februari 2006 till Socialdepartementet avseende ändring i socialtjänstlagen, dnr 2004/4415/ST.

FSS yttrande 31 januari 2006 till Socialdepartementet över betänkandet Källan till en chans – nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81).

FSS yttrande 24 januari 2006 till Socialstyrelsen gällande föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten (Dnr 60-8426/2004).