Omställning med störande brus

VICE ORDFÖRANDE HAR ORDET, 6 FEBRUARI 2024

Energifyllt möte

I början av februari hade FSS styrelsemöte med representation från norr till söder. Trots att vi har olika förutsättningar och utmaningar är mycket också gemensamt, inte minst vårt brinnande intresse för socialtjänstens olika områden. Vi har alla fokus på hur vi kan bidra till att göra socialtjänsten bättre

Att mötas med kollegorna i styrelsen ger energi. Jag inser hur viktigt det är att möta andra utanför min egen organisation och diskutera socialtjänstfrågor på en strategisk nivå. Det hjälper mig att höja blicken och utvecklar min förmåga att tänka nytt.

Socialtjänst i fokus

Sällan har socialtjänsten varit så mycket i fokus. Det är positivt att vi har en socialtjänstminister som fokuserar på socialtjänstens viktiga områden och driver på för positiv förändring. FSS välkomnar verkligen den nya socialtjänstlagen som fokuserar på en kunskapsbaserad socialtjänst som är tillgänglig, förebyggande och kan erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Vi har redan inlett arbetet med att förbereda oss på hur den nya lagen kan tas emot på bästa sätt. Bland annat genom FSS nätverk för första linjens socialtjänst (läs mer om det längst ned). 

Parallellt med nya SoL pågår arbetet med god och nära vård i landets kommuner. En reform som har fokus på personcentrerade, hälsofrämjande och sammanhållna arbetssätt. Här finns flera gemensamma nämnare och inte minst ett starkt fokus på förebyggande arbete där fler behöver nås tidigare av insatser för att undvika mer omfattande insatser längre fram.

De båda gigantiska omställningarna gifter sig bra med varandra och kan förhoppningsvis leda till nya lösningar där kommun och region kan gå samman för att möta upp tidigt och samordnat. Jag gissar att många kommuner kommer att hålla samman omställningarna. Vi kommer att behöva frigöra tid för förändringsarbete och en mottaglighet i organisationen för detta stora reformarbete. 

Samhällsutvecklingen med gängkriminalitet och systemhotande brottslighet har lett till att regeringen tillsatt en mängd utredningar och kommit med flera lagförslag, mestadels med inspiration från Danmark, för att motverka utvecklingen.

Men många av lagförslagen kommer att förändra socialtjänstens roll: Samtidigt som vi ska utveckla socialtjänsten mot sänkta trösklar, kunskapsbaserade arbetssätt, nya samarbetsformer och ökad tillit så att fler söker stöd tidigare innan problem vuxit sig stora, så kommer vi med stor sannolikhet behöva hantera ytterligare en linje. Det är en linje av mer repressiv karaktär. Det kommer bli utmanande att driva igenom detta samtidigt. Här kommer vi att behöva navigera tillsammans för att den ena reformen inte ska förta effekterna av den andra.

Utöver det går den digitala transformationen i en rasande takt. På vilket sätt AI kommer att påverka oss det närmaste årtiondet är svårt att överblicka. Samtidigt som tekniken går fort och nya lösningar utvecklas, brottas socialtjänsten med verksamhetssystem och en digital arbetsmiljö som inte alltid känns stödjande. Dessutom har vi dålig tillgång till tillförlitlig data både på lokal, regional och nationell nivå. Den tekniska och snabba utvecklingen behöver komma socialtjänsten till del om vi ska klara omställningens alla utmaningar. Därför tror jag att detta område behöver högprioriteras.

Att leda omställningen

Nog har vi en del att bita i, vi som ska leda arbetet framåt. Samtidigt som vi nu inleder och förbereder för omställningen brottas många av landets socialtjänster med tuff ekonomi och kompetensförsörjningsutmaningar.

Här kommer att krävas ledarskap som kännetecknas av mod. Mod att testa. Mod att fatta beslut. Mod att prioritera. Mod att utmana och låta sig utmanas. Och mod att ändra fattade beslut liksom mod att sluta göra saker. Vi behöver skapa förutsättningar för att organisationen ska kunna ta emot allt det nya. Det kommer inte att gå att göra allt samtidigt. 

Sannolikt kommer vi att gå vilse och behöva ompröva våra vägval. Men vi kommer att hitta fram. Om vi bara lyckas hålla fokus på målet. Varför gör vi den här omställningen? Vad ska den leda till? Det som känns bra är att vi gör det här tillsammans och vi kommer att hjälpas åt under resans gång. Varje kommun behöver inte uppfinna samma sak. Vi kan dela framgångar och misslyckanden, lära av varandra. Och vi kan ta hjälp av dem som har kontakt med socialtjänsten redan. Här finns mängder av kunskap och erfarenheter om hur vi kan rigga det nya så att det vi gör verkligen möter behov. 

Förutsättningarna och behoven kommer se olika ut i vårt avlånga land så visst kommer vi att behöva uppfinna varianter. Men inte på allt.

SiS

Nyligen kom information om att SiS ska läggas ned i sin nuvarande form. Det är naturligtvis bra att regeringen vill se över tvångsvården för att se hur den kan utvecklas till det bättre. Men detta blir ytterligare en förändring som kommer att ske parallellt med övrig omställning.

Om vi ska komma tillrätta med barn- och ungdomsvården behöver hela vårdkedjan ses över, inte bara SiS. Här har utredningen om barn och unga i samhällsvård en mängd förslag som nu behöver beaktas. Hur arbetar vi för att inte barn och unga ska behöva tvångsvård? Hur resurssätter vi de olika delarna i kedjan? Hur arbetar vi före och efter placering för att den vård som ges ska hjälpa barn och unga? Hur ska de institutioner som ändå behövs se ut? Vilka professioner ska arbeta där? Hur stora institutioner ska vi ha? Vilken behandling ska ges? Ska regionen få ett ansvar så att barn i behov av psykiatriskt stöd kan få det? Och hur mycket får den kosta?

Jag hoppas verkligen att man nu tar krafttag och att det blir en bred involvering i arbetet med bygget av det nya. 

Slutord 

Trots alla utmaningar och brus runt omkring ser jag ändå hoppfullt på socialtjänstens omställning. Det kommer bli svårt, det kommer utmana oss och våra sätt att tänka och göra. Men klart att vi klarar det! Nu har och tar vi chansen!

Hälsningar
Lina Blombergsson, FSS vice ordförande

Känner du behov av att diskutera socialtjänstfrågor med andra, men saknar forum där du befinner dig? Då föreslår jag att du går med i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. Vi ses digitalt en gång i månaden för att dela erfarenheter och hjälpa varandra framåt, tillsammans. Det enda kravet är att du ska vara medlem i föreningen. Maila info@socialchefer.se så får du inbjudan till kommande träffar. 

Ta en fika istället för att starta ett nytt projekt

FSS var under tisdagen med på ett seminarium om digitalt patient- och anhörigstöd vid Alzheimers sjukdom.

Många anhöriga lever under flertalet år med en stor stress i vardagen och riskerar därför egen fysisk eller psykisk ohälsa.”Vad händer om jag drabbas av en olycka eller akut sjukdom?” Vid ett sådant tillfälle ska många aktörer på olika nivåer agera. Ett digitalt stöd, där alla kan dela samma information, vore till stor hjälp. Men varför går det så sakta att utveckla och börja använda digitala stöd?

Viweca Thoresson, Gustaf Cavalli, Daniel Forslund, Jonas Hampus och Maria Cavalli.

Viweca Thoresson är socialchef i Höganäs kommun och vd för Höganäs Omsorg AB. Hon säger att när det gäller digitalisering känns det som att vi har fastnat i ”projektet”. Ofta gör vi projekt av något som andra redan har gjort projekt på. Våga lita på andra! Ta del av deras information och kör skarpt utifrån det.

Gustaf Cavalli, grundare av Nadio Scandinavia, säger att nyckelordet kan vara ”fika”. Kommun och företag kan ta en fika tillsammans, vrida och vända problemet. Vad vill vi åstadkomma? Man måste inte gå den långa vägen via projektansökan, projektanslag, utbildning i tjänstedesign, osv.

Viweca och Gustaf berättar om ett positivt exempel där Nadio, Höganäs kommun, räddningstjänst, ambulans och polis arbetat för att gemensamt utveckla NV-kortet som möter medborgarens behov av trygghet.

Det är i korthet ICE-information som en anhörigvårdare bär invid sin egen legitimation ifall man själv skulle behöva akutvård: en QR-kod och korta punkter i klartext som förklarar att partnern är sjuk i alzheimer (till exempel). Utifrån den informationen kan ambulanspersonal tillkalla fler/andra resurser.

NV-kortet för Höganäs kommun togs fram på sex månader, från den första fikan till att det togs i bruk.

Daniel Forslund är utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna. Han menar att om någon har utvecklat en smart lösning ska den också kunna avropas i grannregionen eller grannkommunen – ja i hela landet! Annars saktar utvecklingsprocessen av. Och tro inte att du kan detaljstyra framtidsplaner.

Jonas Hampus från FSS hyllar Viweca Thoresson som en modig chef. Han tycker att NV-kortet är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba mer förebyggande och bli mer skicklig att möta en sårbar grupp. Det är viktigt både att identifiera problemet och att komma ihåg att digitalisering är ett verktyg som ska användas för att skapa nytta.

– FSS anser att modellen där kommunerna fick miljoner i stimulansbidrag för att utveckla och införa olika typer av utveckling genom digitalisering inte gav avsedd effekt. Det blev mycket köp av digitala prylar som inte alltid hade en förankring i verksamhetens aktuella behov. Det är som att bygga vägar utan trafikregler och en gemensam idé om syftet och vart vägarna ska leda.

Held to ransom – ni har väl en plan B?

På europeiska socialchefskonferensen höll Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun en workshop om de första timmarna och dagarna när Kalix 16 december 2021 drabbades av en stor it-attack. De var tvungna att snabbt ställa om från digitala verktyg till papper och penna.

När deltagarna kom in till workshopen strömmade White Christmas ut ur högtalarna. Anna-Lena Andersson bjöd in till sitt vardagsrum en vecka före jul 2021: Julgran, tänt ljus, en kopp kaffe på morgonkvisten med katten bredvid och tankar på stundande semester. Då ringer chefen för äldreomsorgen och säger att det verkar vara något fel på datorerna och journalerna.

Alla digitala verktyg ligger nere. Första krisledningsmötet hålls klockan tio. Några timmar senare bekräftas att det är en ransomwareattack. Att betala utpressarna kom inte på fråga. Nu gällde att hitta lösningar för att sköta socialtjänsten med papper och penna.

Workshopdeltagarna fick diskutera runt de här frågorna: Skulle ni betala om allt låg nere och ni blev utpressade på pengar? Hur förberedda är ni för en IT-attack? Har ni en plan B för alla digitala verktyg? Det blev intressanta diskussioner och bland annat Antwerpen berättade om en liknande händelse som de fortfarande håller på att återhämta sig från.

Se Kalix film om socialförvaltningens arbete med it-attacken: https://www.youtube.com/watch?v=VPFXNEQ0Al8

Ladda hem en presentation (på engelska) där du bland annat kan se tidslinjen för åtgärderna

Anmälan till SveaPriset 2023 öppen

Idag öppnar ansökan till SveaPriset, utmärkelsen till den bästa innovationsidén inom e-hälsa där FSS sitter i juryn. Nu behöver vi din hjälp att nå Vision e-hälsa 2025! Anmäl bidrag senast 15 maj. Vinnaren utses i oktober och belönas med 100.000 kronor vid en prisutdelning på Kvalitetsmässan i november.

SveaPriset belönar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling.

Ansökan är öppen fram till den 15 maj. Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor.

Hålltider för SveaPriset

15 maj: Sista dag för anmälan till SveaPriset.

Juni: Nominering av max fem innovationer.

15 augusti: Inlämning av utförligare beskrivning för de nominerade projekten och inlämning av en presentationsfilm på max fem minuter om innovationen.

September: Hearing för de nominerade projekten på Socialdepartementet. Tre finalister utses.

Oktober: Jurymöte för att utse vinnaren.

21 november: Prisutdelning under Kvalitetsmässans invigningskväll.

21–23 november: Seminarium på Kvalitetsmässan.

2024: Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av SveaPriset presenterar sitt utvecklingsarbete.

Information och anmälan

All information om SveaPriset och anmälningsformulär hittar du här: https://sveapriset.se/

Välfärdsteknik till alla med behov, inte bara äldre

FSS har yttrat sig över departementsskrivelsen Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, (Ds 2022:4).

”FSS ställer sig positiv till att ett lagstöd införs för att kunna använda digital teknik i verksamheterna. FSS anser dock att den ensidiga inriktning mot äldre som finns i förslaget riskerar skapa ojämlikhet i vad socialtjänsten kan erbjuda. FSS anser att det ska finnas lagstöd i socialtjänstlagen för användning av digital teknik i verksamheterna för alla vuxna.”

Alla yttranden från FSS hittar du i menyn Påverkansarbete/Remisser/Yttranden.