NUSO – unik nationell uppföljning

NUSO är en stor nationell studie som ska fånga nuläget och följa omställningen till nya socialtjänstlagen. Just nu deltar cirka 120 kommuner och bidrar med unik data som är viktig för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

I filmen hör du mer om syftet med NUSO, de olika delstudierna och nyttan för kommunerna. Medverkar gör Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR, Birgitta Persdotter, ansvarig forskare vid Karlstad universitet och Lina Blombergsson, vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer, FSS. Längd 5 minuter.

https://skr.se/framtidenssocialtjanst/kunskapochstod/nationelluppfoljningnuso.79633.html

Tre fullspäckade dagar i Ipswich, Suffolk County

Det blir svårt att sammanfatta de tre fullspäckade dagarna i Ipswich, Suffolk County Council, där vi i Föreningen Sveriges socialchefer styrelse lärt oss om och av engelsk socialtjänst.

Jag slås av att utmaningarna i mångt och mycket är lika och att samverkan mellan huvudmän kan vara svårt även i England. Men när man löser ut saker gemensamt finns så mycket att vinna och vi fick höra om flera verksamheter där man lyckats med det. Jag imponerades av deras möjligheter till informationsdelning och hur de kan samla och analysera data.

Där finns en tydlig yrkesstolthet bland socialarbetare och chefer och en tydlighet i hur man jobbar rakt genom organisationen. Signs of safety är den metod man utgår ifrån oavsett ålder och målgrupp. Man använder också ett varmt och empatiskt språkbruk som är lite mindre byråkratiskt än vårt.

Det var också intressant att höra hur de arbetar med barn som döms för brott och hur de gör allt de kan för att barn inte ska hamna i fängelse. Flera intensiva insatser kan beviljas och riktas mot barnet och barnets miljö.

Vi har fått ett sånt generöst mottagande och haft ett fantastiskt program där vi fått insyn i socialtjänstens alla delar och jag har fått mycket inspiration och idéer att ta med mig hem.

Vi ser fram emot att kunna anordna ett seminarium med tre av ledarna vi träffade i England, på Socialchefsdagarna i höst. Det kan du hålla utkik om på https://socialchefsdagarna.se.

Lina Blombergsson, Anna Burston och Helena Åman i grönskan. FSS styrelse tillsammans med värdarna i Suffolk County Council. Längst ned till vänster Anna Crispe (Divisional Director of Operations at Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust) Georgia Chimbani (Director of Adult and Community Services at Suffolk County Council) och Matt Woor (Communications Manager at Suffolk County Council).

Varma hälsningar
Lina Blombergsson, FSS vice ordförande

Följ oss gärna på Linkedin! Där hittar du fler inlägg om spännande idéer från Suffolk, bland annat

Rural Coffee Caravan, som är socialt arbete på hjul

Deras varumärkesarbete Social care – I care

Stable homes built on love

Omställning med störande brus

VICE ORDFÖRANDE HAR ORDET, 6 FEBRUARI 2024

Energifyllt möte

I början av februari hade FSS styrelsemöte med representation från norr till söder. Trots att vi har olika förutsättningar och utmaningar är mycket också gemensamt, inte minst vårt brinnande intresse för socialtjänstens olika områden. Vi har alla fokus på hur vi kan bidra till att göra socialtjänsten bättre

Att mötas med kollegorna i styrelsen ger energi. Jag inser hur viktigt det är att möta andra utanför min egen organisation och diskutera socialtjänstfrågor på en strategisk nivå. Det hjälper mig att höja blicken och utvecklar min förmåga att tänka nytt.

Socialtjänst i fokus

Sällan har socialtjänsten varit så mycket i fokus. Det är positivt att vi har en socialtjänstminister som fokuserar på socialtjänstens viktiga områden och driver på för positiv förändring. FSS välkomnar verkligen den nya socialtjänstlagen som fokuserar på en kunskapsbaserad socialtjänst som är tillgänglig, förebyggande och kan erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Vi har redan inlett arbetet med att förbereda oss på hur den nya lagen kan tas emot på bästa sätt. Bland annat genom FSS nätverk för första linjens socialtjänst (läs mer om det längst ned). 

Parallellt med nya SoL pågår arbetet med god och nära vård i landets kommuner. En reform som har fokus på personcentrerade, hälsofrämjande och sammanhållna arbetssätt. Här finns flera gemensamma nämnare och inte minst ett starkt fokus på förebyggande arbete där fler behöver nås tidigare av insatser för att undvika mer omfattande insatser längre fram.

De båda gigantiska omställningarna gifter sig bra med varandra och kan förhoppningsvis leda till nya lösningar där kommun och region kan gå samman för att möta upp tidigt och samordnat. Jag gissar att många kommuner kommer att hålla samman omställningarna. Vi kommer att behöva frigöra tid för förändringsarbete och en mottaglighet i organisationen för detta stora reformarbete. 

Samhällsutvecklingen med gängkriminalitet och systemhotande brottslighet har lett till att regeringen tillsatt en mängd utredningar och kommit med flera lagförslag, mestadels med inspiration från Danmark, för att motverka utvecklingen.

Men många av lagförslagen kommer att förändra socialtjänstens roll: Samtidigt som vi ska utveckla socialtjänsten mot sänkta trösklar, kunskapsbaserade arbetssätt, nya samarbetsformer och ökad tillit så att fler söker stöd tidigare innan problem vuxit sig stora, så kommer vi med stor sannolikhet behöva hantera ytterligare en linje. Det är en linje av mer repressiv karaktär. Det kommer bli utmanande att driva igenom detta samtidigt. Här kommer vi att behöva navigera tillsammans för att den ena reformen inte ska förta effekterna av den andra.

Utöver det går den digitala transformationen i en rasande takt. På vilket sätt AI kommer att påverka oss det närmaste årtiondet är svårt att överblicka. Samtidigt som tekniken går fort och nya lösningar utvecklas, brottas socialtjänsten med verksamhetssystem och en digital arbetsmiljö som inte alltid känns stödjande. Dessutom har vi dålig tillgång till tillförlitlig data både på lokal, regional och nationell nivå. Den tekniska och snabba utvecklingen behöver komma socialtjänsten till del om vi ska klara omställningens alla utmaningar. Därför tror jag att detta område behöver högprioriteras.

Att leda omställningen

Nog har vi en del att bita i, vi som ska leda arbetet framåt. Samtidigt som vi nu inleder och förbereder för omställningen brottas många av landets socialtjänster med tuff ekonomi och kompetensförsörjningsutmaningar.

Här kommer att krävas ledarskap som kännetecknas av mod. Mod att testa. Mod att fatta beslut. Mod att prioritera. Mod att utmana och låta sig utmanas. Och mod att ändra fattade beslut liksom mod att sluta göra saker. Vi behöver skapa förutsättningar för att organisationen ska kunna ta emot allt det nya. Det kommer inte att gå att göra allt samtidigt. 

Sannolikt kommer vi att gå vilse och behöva ompröva våra vägval. Men vi kommer att hitta fram. Om vi bara lyckas hålla fokus på målet. Varför gör vi den här omställningen? Vad ska den leda till? Det som känns bra är att vi gör det här tillsammans och vi kommer att hjälpas åt under resans gång. Varje kommun behöver inte uppfinna samma sak. Vi kan dela framgångar och misslyckanden, lära av varandra. Och vi kan ta hjälp av dem som har kontakt med socialtjänsten redan. Här finns mängder av kunskap och erfarenheter om hur vi kan rigga det nya så att det vi gör verkligen möter behov. 

Förutsättningarna och behoven kommer se olika ut i vårt avlånga land så visst kommer vi att behöva uppfinna varianter. Men inte på allt.

SiS

Nyligen kom information om att SiS ska läggas ned i sin nuvarande form. Det är naturligtvis bra att regeringen vill se över tvångsvården för att se hur den kan utvecklas till det bättre. Men detta blir ytterligare en förändring som kommer att ske parallellt med övrig omställning.

Om vi ska komma tillrätta med barn- och ungdomsvården behöver hela vårdkedjan ses över, inte bara SiS. Här har utredningen om barn och unga i samhällsvård en mängd förslag som nu behöver beaktas. Hur arbetar vi för att inte barn och unga ska behöva tvångsvård? Hur resurssätter vi de olika delarna i kedjan? Hur arbetar vi före och efter placering för att den vård som ges ska hjälpa barn och unga? Hur ska de institutioner som ändå behövs se ut? Vilka professioner ska arbeta där? Hur stora institutioner ska vi ha? Vilken behandling ska ges? Ska regionen få ett ansvar så att barn i behov av psykiatriskt stöd kan få det? Och hur mycket får den kosta?

Jag hoppas verkligen att man nu tar krafttag och att det blir en bred involvering i arbetet med bygget av det nya. 

Slutord 

Trots alla utmaningar och brus runt omkring ser jag ändå hoppfullt på socialtjänstens omställning. Det kommer bli svårt, det kommer utmana oss och våra sätt att tänka och göra. Men klart att vi klarar det! Nu har och tar vi chansen!

Hälsningar
Lina Blombergsson, FSS vice ordförande

Känner du behov av att diskutera socialtjänstfrågor med andra, men saknar forum där du befinner dig? Då föreslår jag att du går med i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. Vi ses digitalt en gång i månaden för att dela erfarenheter och hjälpa varandra framåt, tillsammans. Det enda kravet är att du ska vara medlem i föreningen. Maila info@socialchefer.se så får du inbjudan till kommande träffar. 

Se intervjuer om socionomutbildningen och första linjens socialtjänst

Intervjuer gjorda under Socialchefsdagarna 2023.

Första linjen-nätverket

”Vi är med i FSS nätverk för första linjens socialtjänst för att få erfarenheter och inspiration från andra. Vi kan titta på vad som har fungerat bra, vad skulle vi kunna göra bättre, hur kan vi jobba tillsammans. Alla behöver inte uppfinna hjulet på egen hand, vi kan jobba tillsammans.” Intervju med Anna Burston, regionansvarig för FSS Skåne och verksamhetschef i Lund; Elisabeth Axelsson, sektionschef socialförvaltningen i Huddinge; Malin Johansson, socialchef i Härryda och Susanne Grabe, verksamhetschef barn och familj i Härryda.
(Filmade intervjuer: © Tomas Nord och Erland Vinberg från Agnesfilm)

Socionomutbildningen

FSS tycker inte att man ska gå in och detaljstyra en utbildning utifrån hur samhällsutvecklingen ser ut just nu. Generellt vore det bra om socionomutbildningen hade olika former av vidareutbildningar där man fördjupar sig beroende på var i yrkeslivet man landar. Intervju med FSS representanter Anna Burston, Mats Collin och Lina Blombergsson.
(Filmade intervjuer: © Tomas Nord och Erland Vinberg från Agnesfilm)

Vi kan inte informera bort tillitsbristen

Hur kan vi öka tilliten till socialtjänsten så att vi når ut till dem som behöver stöd och hjälp? Desinformationskampanjen som pågått, och som fortfarande pågår, får allvarliga konsekvenser för socialtjänsten. Men tillitsbristen är på intet sätt ny. Den har bara tagit sig nya former. Mycket görs nu på nationell nivå för att råda bot på desinformationen och även för att trygga socialtjänstens medarbetare.

Idag har Lina Blombergsson från Föreningen Sveriges socialchefer deltagit i en dialog om bristen på tillit till socialtjänsten med Heike Erkers (SSR), Åsa Furén-Thulin (SKR), Jan Jönsson (oppositionsborgarråd i Stockholms stad, L) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Dialogen anordnades av Socionomen.

I dialogen lyfte L och SSR att de ser stora risker med det kommande lagförslaget om angiveri för den som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Detta kommer förstärka tillitsbristen än mer om lagen blir verklighet och socialtjänsten ska omfattas av lagen.

Åsa Furén-Thulin avdelningschef socialtjänsten på SKR, Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR, Jan Jönsson oppositionsborgarråd Stockholm (L) och Lina Blombergsson vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer. (foto: Kerstin Öhman)

Vi alla var överens om att en ny socialtjänstlag är nödvändig. Socialtjänstministern informerade om att lagförslaget kommer att presenteras våren 2024.

Genom den nya lagen kommer vi kunna komma in tidigare och erbjuda kunskapsbaserade insatser innan problem vuxit sig stora. Allt behöver inte utredas. Det måste gå snabbare att få hjälp. Vi behöver få fler att själva söka stöd och få andra professioner att hänvisa till och prata gott om socialtjänsten.

Hela panelen, här även med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall längst till vänster. (foto: Kerstin Öhman)

Även mellan professioner behöver tilliten öka. Det gör vi bäst genom att arbeta nära och tillsammans. Ibland i integrerade verksamheter som familjecentraler, skolsociala team osv.

Vi kan inte informera bort tillitsbristen. Vi behöver agera proaktivt och visa i handling att vi finns här när det behövs. Vi behöver få lagen på plats och den behöver förstås resurssättas så att den kan omsättas i praktiken!

FSS i Almedalen 2023

FSS utvecklar morgondagens välfärd. Vi kommer att finnas på plats i Almedalen för socialpolitiska dialoger, bland annat om första linjens socialtjänst. Hoppas få träffa er där!

Här ser du vilka du kan möta i Almedalen och vilka dagar vi finns tillgängliga för samtal, dialoger, paneler och seminarier. Behöver du en oberoende röst som tillför professionens perspektiv, kontakta någon av oss eller maila till info@socialchefer.se. Välkommen med din förfrågan!

Monica Persson, FSS ordförande. Socialdirektör i Karlstad kommun. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri. Är i Almedalen tisdag till lördag.

Lina Blombergsson, FSS vice ordförande. Avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation. Är i Almedalen tisdag och onsdag.

Jonas Hampus, Regionansvarig FSS Gävle/Dala. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Är i Almedalen preliminärt onsdag och torsdag.

Helena Åhman, Ledamot FSS riksstyrelse. Förvaltningschef i Solna stad, vård och omsorg (från 19 juni 2023). Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Är i Almedalen tisdag till torsdag