Stadgar

Stadgar för Föreningen Sveriges socialchefer, antagna av ordinarie årsmöte den 3 oktober 2018. (Klicka här om du istället vill se regionstadgarna)

Stadga för Föreningen Sveriges Socialchefer

§ 1  Föreningen Sveriges socialchefer

Föreningens namn är Föreningen Sveriges socialchefer, förkortat FSS.
Föreningen är en landsomfattande sammanslutning av chefer och ledare i socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och i närstående verksamheter.

§ 2  Syfte

Föreningens syfte är att verka för en utveckling av välfärden med förankring i de övergripande målen demokrati, trygghet och jämlikhet. Här ingår att uppmärksamt följa utvecklingen och genom information, uttalanden och opinionsbildning, delta i och stimulera till kritisk debatt om välfärdspolitiken och dess verkningar för enskilda och grupper.

Föreningen skall stimulera utveckling och forskning om vårdens, omsorgens och socialtjänstens innehåll och form. FSS skall stimulera ledarutveckling samt främja samarbetet mellan kollegor och organisationer inom och utom landet.

Föreningen bistår inte medlemmarna i personliga löne- och tjänstgöringsfrågor som handhas av fackliga organisationer.

§ 3  Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas ledande befattningshavare inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och i närstående verksamheter. Regionstyrelserna alternativt nätverksansvarig i samarbete med medlemmarna i regionen ansvarar för rekrytering av nya medlemmar.

Regionstyrelsen kan vid tveksamhet överlämna avgörandet om medlemskap till riksstyrelsen. För regioner med nätverksansvarig godkänner riksstyrelsen medlemskap.

§ 4  Organisation

§ 4.1 Riksstyrelse

Föreningen Sveriges socialchefer är organiserad i regioner på det sätt som årsmötet beslutar.

Riksstyrelsen är FSS högsta och verkställande organ mellan årsmötena.

Riksstyrelsen består av ordförande och sjutton övriga ledamöter valda för ett år. Region Stockholm/Gotland, region Väst samt region Skåne skall ha minst två ledamöter, och övriga regioner minst en ledamot. Riksstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott.

Riksstyrelsen inkallas av ordföranden eller när minst en tredjedel av riksstyrelsens medlemmar kräver det och är beslutsför om minst hälften av riksstyrelsens ledamöter deltar.

§ 4.2 Regionstyrelse

Inom regionerna organiseras FSS medlemmar i regionföreningar, vars verksamhet leds av en styrelse. Årsmöte hålls en gång per år på den tid och plats som regionstyrelsen beslutar.

Regionföreningens stadga ska ansluta till FSS normalstadga för regionföreningarna.

Regionföreningarna får på egna vägnar göra uttalanden i den aktuella välfärdspolitiska debatten. Regionföreningarna skall ta initiativ till att uppfylla FSS syfte. Regionstyrelsen skall informera riksstyrelsen om regionens verksamhet.

§ 4.2.1 Nätverk och Nätverksansvarig

I stället för regionstyrelse kan regionen organisera sig i form av ett nätverk. Bland medlemmarna utses en nätverksansvarig som är kontaktlänk mellan regionen och riksstyrelsen. Nätverket får på egna vägnar göra uttalanden i den aktuella välfärdspolitiska debatten. Nätverket skall ta initiativ till att uppfylla FSS syfte.

Nätverket skall informera riksstyrelsen om sin verksamhet. Nätverket föreslår en person till den centrala valberedningen. Om regionstyrelsen övergår till att bli nätverk utser det avslutande årsmötet nätverksansvarig för 1 år därefter utser nätverket inom sig nätverksansvarig.

Nätverket behöver inte hålla årsmöte utan kommunicerar med medlemmarna främst på elektronisk väg.

§ 4.3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

§ 4.4 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall skriftligen utfärdas av riksstyrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på årsmötet.

§ 4.5 Motioner

Samtliga medlemmar i föreningen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslagen skall vara riksstyrelsen skriftligen tillhanda senast två månader före årsmötet. Inför extra årsmöte meddelar styrelsen tid för att avlämna motioner.

§ 4.6 Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta organ. Årsmötet hålls en gång årligen på tid och plats som årsmötet beslutar. Samtliga medlemmar som bevistar årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Årsmötet behandlar följande punkter:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Val av två protokolljusterare.
 4. Riksstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen.
 7. Fastställande av verksamhetsplan.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Val av ordförande för riksstyrelsen för en tid av ett år.
 10. Val av sjutton ledamöter i riksstyrelsen för en tid av ett år.
 11. Val av två revisorer och två ersättare för en tid av ett år.
 12. Val av valberedning om en ordförande och tio ledamöter. I valberedningen skall ingå en person från regionerna.
 13. Behandling av inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Beslut om tid och plats för nästkommande ordinarie årsmöte.
 16. Årsmötets avslutande.

§ 4.7 Årsmötesbeslut

Årsmötet fattar beslut med acklamation om inte rösträkning begärs. Vid alla val gäller öppen omröstning och enkel majoritet, vid lika röstetal avgör lotten. Då lika röstetal uppstår i andra frågor gäller ordförandens mening.

§ 4.8 Extra ordinarie årsmöte

Ett flertal av riksstyrelsen, hälften av FSS medlemmar och två tredjedelar av regionerna kan kräva att ett extra ordinarie årsmöte kan inkallas inom en månad.

Det extra ordinarie årsmötet kan bara behandla den eller de frågor som är orsak till mötet och efter det att föredragningslista har tillställts samtliga medlemmar.

§ 5  Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. För regionföreningar och för regioner med nätverk sköts medlemsavgiften av riksföreningen.

§ 6  Ansökan om aktivitetsmedel

Regionföreningar och nätverk kan hos riksstyrelsen ansökan om medel för aktiviteter som regioner och nätverk anordnar.

§ 7  Stadgeändring

För ändring eller tillägg till denna stadga lämnas skriftligen förslag till riksstyrelsen senast två månader före ordinarie årsmöte om inte styrelsen bestämmer annat och få minst två tredjedelar av årsmötets röster för att bli antaget.

§ 8  Upplösning av föreningen

Upplösning av Föreningen Sveriges socialchefer kan bara genomföras på ordinarie årsmöte och kräver minst två tredjedels majoritet av deltagande delegater.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges till vilket ändamål föreningens tillgångar skall användas i enlighet med föreningens syfte.

§ 9  Ikraftträdande

Denna stadga träder i kraft från och med ordinarie årsmöte oktober 2018 och ersätter stadgan från år 2011.