Detta står vi för

Vårt syfte: FSS är en oberoende socialpolitisk förening som utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av den svenska välfärden.

Vår vision: FSS ska vara professionens mest efterfrågade röst i utvecklingen av morgondagens välfärd.

Vår mission: Vi gör skillnad – genom att förbättra människors levnadsvillkor. Minskade klyftor är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.

Vår värdegrund: Alla människor har lika värde och rätt till ett gott liv. Utgångspunkten för FSS socialpolitiska arbete är portalparagrafen i socialtjänstlagen där demokrati, trygghet och jämlikhet lyfts fram, liksom individers och gruppers aktiva deltagande i samhällslivet. Allt föreningen säger och gör ska bygga på bästa möjliga kunskap, både erfarenhetsmässig och evidensbaserad. Medborgarperspektivet är alltid vägledande.

Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf

”1 kap. Socialtjänstens mål 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas – ekonomiska och sociala trygghet, – jämlikhet i levnadsvillkor, – aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”