Regionstadgar

Normalstadga för regionföreningar inom Föreningen Sveriges socialchefer, antagen vid ordinarie årsmöte i september 2011.

§ 1  Namn

FSS … är en regionförening inom Föreningen Sveriges socialchefer – FSS. Regionföreningen skall omfatta … län.

§ 2  Syfte

Föreningens syfte är att verka för en utveckling av samhällets sociala verksamhet med förankring i de övergripande målen demokrati, trygghet och jämlikhet. Genom information och opinionsbildning skall föreningen stimulera debatt samt forsknings- och utvecklingsarbete som gäller socialtjänstens innehåll och utveckling. FSS skall även stimulera ledarutveckling och främja samarbete mellan kollegor.

Regionföreningen är partipolitiskt och fackligt obunden.

§ 3  Medlemskap

Till medlem i föreningen kan personer som har ledande befattningar inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar antas och har sin arbetsplats inom regionens område. Regionstyrelsen ansvarar för rekrytering och godkännande av nya medlemmar. Regionstyrelsen kan vid tveksamhet överlämna avgörandet om medlemskap till riksstyrelsen.

§ 4  Årsavgift

Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs av Riksföreningens årsmöte.

§ 5  Regionstyrelse

Regionföreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande jämte lämpligt antal ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktioner föreningen finner lämpligt. Ordförande skall utses av årsmötet.

Regionstyrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstningar med lika röstetal avgör ordförandens röst.

Styrelsen, som sammanträder på ordförandens kallelse, leder föreningen i överensstämmelse med dessa stadgar, riktlinjer som beslutas vid regionföreningens årsmöte samt av Riksföreningens årsmötes antagna inriktning.

§ 6  Verksamhetsår m.m.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av minst en revisor.

§ 7  Årsmöte

Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden behandlas;

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av person att jämte ordförande justera protokollet.
3. Års- och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Val av ordförande för regionföreningen.
6. Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorsersättare.
7. Val av valberedning eller motsvarande.

§ 8  Ändring i stadga

Förslag på ändringar eller tillägg till dessa stadgar lämnas skriftligen till styrelsen senast en månad innan årsmötet. Sådant förslag skall jämte styrelsens yttrande läggas fram vid föreningens nästa årsmöte.

Ändringar i denna normalstadga och som innebär en mer väsentlig förändring skall godkännas av föreningens riksstyrelse.