Föreningen Sveriges socialchefers (FSS) remissvar gällande Utkast till lagrådsremiss slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

27 oktober 2020

Justitiedepartementet
Ju 2020/026557/L5

Sammanfattning

FSS tillstyrker förslaget om slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarliga brott.

Synpunkter

FSS instämmer i att det är lämpligt och konsekvent att en bestämmelse om slopad straffrabatt för unga mellan 18–20 år riktar in sig på allvarligare brottslighet. En alltför repressiv åtgärd i förhållande till mindre allvarliga och enstaka brott skulle riskera att få motsatt effekt. FSS stödjer sig här på att såväl vetenskapliga som erfarenhetsbaserade kunskapsstöd visar på att generellt skärpta påföljder för unga lagöverträdare i vissa åldrar kan ge en ökad risk för fortsatt kriminellt beteende.

FSS ser positivt på möjligheten att vid särskilda skäl kunna döma även unga mellan 18–20 år till insatser från socialtjänsten inom ramen för de så kallade ungdoms­påföljderna. Görs bedömningen att den unge i den aktuella målgruppen har ett vård­behov enligt LVU och att insatserna inom påföljdssystemet behöver ges av social­tjänsten är det av vikt att hänsyn tas till det. Det kan vara särskilt viktigt då den unge redan har pågågående omfattande insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU och dessa insatser bedöms vara lämpligare än någon annan påföljd.

FSS välkomnar det ökade fokuset på brottsförebyggande arbete och samverkande tidiga insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå då det finns ett stort behov av att utforma skyndsamma och samordnade insatser riktade till barn och unga i riskzon för att utveckla kriminalitet.

Utformning och genomförande av ändringar i bestämmelser kring straffmätning och påföljder bör följas över tid för att bedöma såväl vilka effekter det får för gruppen unga lagöverträdare som om de bidrar till att säkerställa målsättningen att förebygga kriminalitet och återfall i brott.

För Föreningen Sveriges socialchefer (FSS)

Monika Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se