EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna

2023-10-30

ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L2@regeringskansliet.se
Diarienummer: Ju2023/01655

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna Ju2023/01655 från Regeringskansliet. Yttrandet ska inkomma till Regeringskansliet senast 11 november 2023.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

FSS synpunkter i korthet

Föreningen Sveriges socialchefer, FSS, är positiv till förslagen i promemorian men lämnar följande synpunkter.

Behovet av reglering

FSS instämmer i att behovet av reglering i de aktuella frågorna ökar i takt med en allt större rörlighet mellan Europas länder. Vi har idag allt fler familjerättsliga, privaträttsliga och affärsmässiga relatio­ner över nationsgränserna. Det kan då vara till stor hjälp för den enskilde att en reglering finns när behov uppstår i en situation där den enskilde inte kan ta tillvara sina egna intressen.

Förslagets innehåll

Komplexiteten i att skriva en förordning för hela Europeiska unionen gör att texten blir svårgenom­tränglig i detaljerna. FSS ser positivt på de övergripande syftena med förslaget. FSS vill dock poäng­tera vikten av att de enskildas integritet och självbestämmande skyddas så långt möjligt. Det är också områden där synen kan skilja sig mellan olika medlemsländer. Föreningen är därför tveksam till gemensamma register med personuppgifter.

Föreningen Sveriges socialchefer
Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.