Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

2023-05-22

s.remissvar@regeringskansliet.se, s.sof@regeringskansliet.se
Dnr: S2023/00990

FSS remissvar angående Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9)

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått betänkandet Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet (SOU 2023:9) från Socialdepartementet. Yttrandet ska inkomma till departementet senast 9 juni 2023.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

FSS synpunkter

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) ställer sig sammantaget positiv till utredningens förslag om ett statligt huvudmannaskap, men lämnar ett antal synpunkter för att tydliggöra förslagens konsekven­ser och i vissa fall behov av vidare utredning. 

FSS önskar ett tydliggörande av kostnadsansvar för de insatser som kommunen kan behöva bistå med, exempelvis till följd av Försäkringskassans längre handläggningstider då assistansanvändare skrivs ut från sjukhus samt i de fall då en privat anordnare inte kan tillgodose hela eller delar av insatsens utförande.

FSS ser också att det inte är tillräckligt klarlagt hur kommunens fortsatta ansvar för uppföljning och kvalitet ska genomföras. Vissa möjligheter för kommunen att ta del av information försvinner då utredningens förslag genomförs, vilket kan innebära en risk att kommunen fattar beslut om insats för att tillgodose ett behov som redan är tillgodosett.

FSS delar utredningens bedömning att ett statligt huvudmannaskap gynnar den enskilde genom ett mer överskådligt system och ökad likvärdighet.

FSS konstaterar även att staten har bättre legala möjligheter och bättre organisatoriska förutsätt­ningar för kontroll, vilket kan motverka välfärdsbrottslighet. Utredningens förslag bidrar också till minskad administration och dubbelarbete, både hos kommunen och samhället i stort.

Den främsta nackdelen som lyfts fram i utredningen kring ett statligt huvudmannaskap är att avstån­det mellan assistansanvändare och huvudman blir större. Detta ställer högre krav på samordning mellan Försäkringskassan och kommunerna. Vi anser att det i samband med ett förändrat huvud­mannaskap bör ställas krav på Försäkringskassans handläggningstider på liknande sätt som det gör i förvaltningslagen.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförandeFöreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.