Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

2022-06-08

s.remissvar@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se
Diarienummer: S2022/01403

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått departementsskrivelsen Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, (Ds 2022:4) från socialdeparte­mentet. Yttrandet ska inkomma till Regeringskansliet senast 9 juni 2022.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

Om förslaget i Ds 2022:4

Regeringskansliet föreslår i Ds 2022:4 att socialtjänstlagen ändras så att socialnämnden får rätt att använda digital teknik i hemtjänst eller i särskilt boende. Det kan exempelvis gälla trygghetslarm med gps-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga kroppen.

FSS synpunkter i korthet

FSS ställer sig positiv till att ett lagstöd införs för att kunna använda digital teknik i verksamheterna. FSS anser dock att den ensidiga inriktning mot äldre som finns i förslaget riskerar skapa ojämlikhet i vad socialtjänsten kan erbjuda. FSS anser att det ska finnas lagstöd i socialtjänstlagen för användning av digital teknik i verksamheterna för alla vuxna.

För Föreningen Sveriges socialchefer
Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.