FSS remissvar angående Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70)

2021-03-18

Socialdepartementet

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har fått utredningen Fast omsorgkontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70) från socialdepartementet på remiss för yttrande.

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet.
Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärdsmodellen.

FSS synpunkter

Föreningen Sveriges socialchefer avstyrker utredningens förslag till fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. FSS är positiv till nationella regleringar som syftar till att göra kvaliteten inom socialtjänsten tydlig och jämlik.

Redan i direktiven till utredningen så leds dock utredningen in på en väg som leder fram till förslag som innebär en ökad ojämlikhet inom socialtjänst genom att den kvalitet som en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten innebär bara ska omfatta äldre.

I det andra författningsförslaget finns en tydlighet när det gäller vilken yrkestitel som ska kunna uppbära rollen som fast omsorgskontakt. Tyvärr riskerar den ordningen att bli upphunnen av en framtid där det kommer att finnas behov av fler professioner omkring den enskilde inom hemtjänsten och som kan vara lika eller mer lämpliga som undersköterskan att vara fast omsorgskontakt.

För att författningsförslagen ska vara hållbara över tid så behöver de vara mer öppet formulerade för att möta framtidens hemtjänstlandskap.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se