FSS yttrande angående Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)

2021-04-14

Finansdepartementet

Kommunerna har i uppdrag att planera för bostadsförsörjningen. I promemorian lämnas förslag som innebär att kraven på analys förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen.

Om förslagen

  • Kommunerna ska bedöma bostadsbristen i den egna kommunen.

Kraven på analys ska förtydligas och få en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Förutom den demografiska utvecklingen behöver kommunerna analysera marknadsförutsättningar och efterfrågan på bostäder. Vidare ska kommunerna analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Kravet på att analysera bostadsbehoven för särskilda grupper tas bort.

FSS tillstyrker förslaget med kommentaren att kommunerna ändå behöver ha kunskap om behoven av ändamålsenliga bostäder på den reguljära bostadsmarknaden för unga, en ökande äldre befolkning samt personer med funktionsnedsättning.  Detta för att kunna bedöma behov och omfattning men även för att i så hög grad som möjligt främja dessa målgruppers självständighet och delaktighet i samhället. Kommunerna behöver även ta höjd för att tillgodose behoven av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen. 

  • Boverket ska bedöma bostadsbristen i landet och förse kommunerna med underlag för deras riktlinjer

Av förslaget framgår att boverket ska bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte kan tillgodoses på bostadsmarknaden och förse kommunerna med ett underlag för den analys som ska ligga till grund för en kommuns riktlinjer.

FSS tillstyrker förslaget

  • Kommunen ska använda Boverkets underlag

FSS har inga invändningar mot förslaget.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se