FSS remissvar angående nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

2021-10-18

Ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L2@regeringskansliet.se
Diarienummer Ju 2021/02514

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56). Yttrandet ska inkomma till justitiedepartementet senast den 26 oktober 2021.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder drygt 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärdsmodellen.

Sammanfattning

FSS ställer sig positiv till betänkandets förslag gällande bestämmelserna om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall.

FSS anser att de föreslagna ändringarna kommer att bidra till att stärka barns rättigheter samt innebära en ökad likabehandling för föräldrar oavsett kön.

Yttrande

FSS välkomnar de föreslagna förändringarna, vilka innebär att samma regler ska gälla föräldrar oavsett om de är samkönade eller olikkönade och oavsett om barnet fötts i Sverige eller utomlands.

De föreslagna ändringarna att föräldrar oavsett kön ska likabehandlas ser FSS vara en nödvändig anpassning av lagstiftningen i förhållande till en utveckling där sam­hället erkänner att familjer kan se olika ut och att det finns olika variationer av föräldraskap.

FSS ställer sig särskilt positiv till att förslaget utgår från och bidrar till att stärka barns rättigheter. I en samhällsutveckling med en ökad rörlighet över gränserna är det av vikt att lagstiftningen försäkrar att inget barn som flyttar till Sverige ska riskera att rättsligt sett förlora en förälder och föräldrar ska inte riskera att förlora den rättsliga relationen till sina barn.

Barn i de familjebildningar som bestämmelserna berör tillförsäkras sina föräldrar i rättsligt avseende, och de rättigheter som följer med det, vilket bör befrämja och utgöra en viktig grund för trygghet och stabilitet i deras livssituation.

FSS instämmer med utredningen om att nya regler som minskar byråkratin, genom att hanteringen av föräldraskapsfrågor förenklas, kommer underlätta och ge positiva konsekvenser för den enskilde

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna. Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se.