FSS yttrande angående Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras, rapport 2020:21

2021-04-14

Boverket

I rapporten beskrivs och diskuteras en modell för att beskriva, definiera och mäta bostadsbrist. Utgångspunkten är att hushållens situation på bostadsmarknaden, särskilt de med begränsad ekonomi ska beskrivas och mätas på detaljerad nivå.

Beräkningsmodellen

Bostadsbrist mäts som antalet (eller andelen) hushåll som saknar en rimlig bostad. Ett antal kriterier för vad som anses känneteckna en rimlig bostad exempelvis boendestandard, boendeyta som medger matlagning, hygien, sömn, umgänge, lek, förvaring, en rimlig boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten, har tagits fram. För att möjliggöra nedbrytningar utifrån geografi och olika hushåll- och individtyper baseras beräkningarna i största möjliga mån på registerdata från olika register till exempel folkbokföring, lägenhet och inkomstregistret. Modellen utgår från ett behovsperspektiv, inte ett efterfrågeperspektiv.

Modellen fångar dock inte upp behoven hos unga vuxna som fortfarande bor hos föräldrarna, behov alternativt förändrade behov hos personer med funktionsnedsättning och äldre personer.  Kommunerna kommer således att behöva komplettera boverkets beräkningar på lokal och regional nivå.

FSS anser att måtten sammantaget kan ge en god bild av bostadsbristen på aggregerad nivå men att variabeln hemmavarande unga, som enligt rapporten skulle kunna införlivas i modellen, bör ingå eftersom denna målgrupps behov behöver synliggöras för att olika samhällsaktörer ska kunna vidta adekvata åtgärder.

Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi arrangerar årligen den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna.
Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se