FSS remissvar angående socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

2021-11-30

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
dnr 33086/2021

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått Social­styrelsens förslag på ändringar i allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Yttrandet ska inkomma till Socialstyrelsen senast den 30 november 2021.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärdsmodellen.

Bakgrund

Med anledning av förändringar som gjorts i programstrukturen samt ny ämnesplan för gymnasiets vård- och omsorgsprogram respektive barn- och fritidsprogrammet, är nuvarande allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar med att ge stöd, service eller omsorg inom SoL och LSS för personer med funk­tionsnedsättning inte längre tillämpbara och behöver därmed ändras. FSS ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

FSS ställer sig också positiv till att kunskaper och förmågor kan uppnås genom det nationella yrkespaketet undersköterska. Undersköterska är ett bristyrke och det är viktigt att kunna erbjuda olika vägar till att utbilda sig till undersköterska, utan att för den delen ge avkall på utbildningens innehåll och kvalitet.

Det är bra att förtydliga att förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska som anges i de allmänna råden kan uppnås genom godkänt resultat på kurser i de gym­nasiegemensamma ämnen svenska eller svenska som andraspråk.

FSS anser inte att allmänna råd om utbildning kan ersättas med stödmaterial, såsom handböcker och/eller kunskapsstöd. För att kunna erbjuda en socialtjänst av god kvalitet är utbildning hos medarbetare en mycket viktig del. FSS ser det därför som viktigt att det finns tydliga och tillämpbara kompetenskrav för dem som ska arbeta med att ge stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

FSS synpunkter

Sammanfattningsvis instämmer FSS till fullo i de förändringar i de allmänna råden som Socialstyrelsen föreslår under rubriken utbildning.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärdsmodellen. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna. Läs mer på socialchefer.se och socialchefsdagarna.se.