FSS remissvar på Från delar till helhet

jun 1, 2023 | Yttranden

FSS har i dagarna lämnat sitt remissvar på betänkandet Från delar till helhet  –  Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5). Här är ett utdrag:

”FSS driver frågan om en första linjens socialtjänst för att sänka trösklarna och göra socialtjänsten mer tillgänglig i syfte att fånga upp problem innan de vuxit sig stora. Genom att komma in och kunna erbjuda rätt stöd i rätt tid minskar vi omfattande insatser.

Genom en ny socialtjänstlag och bättre samordning med regionen i enlighet med intentionerna inom god och nära vård bör fler personer kunna nås av tidiga insatser för att motverka omfattande vård- och behandlingsinsatser och i sista hand av tvångsåtgärder.

Människor behöver i en högre utsträckning själva välja och vilja kontakta socialtjänsten för råd, stöd och behandling. Detta gäller förstås även för regionens verksamheter. Här bör särskilt lyftas möjlig­heten för självvald inläggning för att förhindra att personer blir så pass försämrade i sitt psykiska tillstånd eller i sitt skadliga bruk och beroende att de behöver vårdas under tvång.”

Hela texten hittar du här.