Vi kan bättre

2024-02-05
Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
kopia till s.hc@regeringskansliet.se
Diarienummer S2024/00085

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått betänkandet Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62) från Socialdepartementet. Yttrandet ska inkomma till Socialdepartementet senast 22 april 2024.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

Om betänkandet

Narkotikautredningen föreslår i sitt slutbetänkande hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

FSS synpunkter

FSS är positiva till utredningens ansats att narkotikapolitiken ska bygga på vetenskap. Det är tydligt att den i Sverige nuvarande moralbaserade narkotikapolitiken misslyckats på så sätt att de narkotikarelaterade dödsfallen är för många.

Att se missbruk som den sjukdom det är och att därmed underlätta för individer att få olika former av vård och skadebegränsande insatser som sprutbyten och Naloxon, ställer sig FSS bakom helt och fullt. Föreningen är också positiv till de många uppmaningar som utredningen ger till fortsatt upp­byggnad av kunskap och spridning av denna.

Föreningen Sveriges socialchefer efterlyser också ett genomförande av Samsjuklighetsutredningens förslag som vi ser som ett nödvändigt steg i utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad behandling av och stöd till missbrukare.

För Föreningen Sveriges socialchefer
Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.