Vi bygger upp lokal kunskap

… och utvecklar ett aktivt stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst i vardagen.

Socialtjänsten i Sollentuna styrs av en tydlig värdegrund; människors lika värde, professionalism och tillgänglighet. Kraven ökar på vår verksamhet, precis som på all offentlig verksamhet.

För att svara upp mot dessa ständigt ökande krav finns ett övergripande mål för socialkontoret i Sollentuna om att vi ska bli och vara en ”socialtjänst i framkant”.

En socialtjänst i framkant kännetecknas av en ännu mer klientfokuserad, kompetent och effektiv verksamhet av god kvalitet. För att kunna leva upp till det behöver vi ha en rimlig ambitionsnivå och god kännedom om våra målgrupper med klienten i fokus. Vi behöver skilja på enkla och komplicerade tjänster, våga titta utåt och framåt, våga testa nytt och ständigt utveckla verksamheten och vår kompetens samt ta oss tid för reflektion och analys och upphöra med metoder och arbetssätt som inte fungerar.

En socialtjänst i framkant innebär bland annat att vi måste kunna svara för och tydligt visa att vi använder oss av aktuell forskning och verksamma metoder som i sin tur ger positivt resultat för våra klienter. Vi behöver en tydligare styrning för att kunna bygga lokal kunskap om vad som är verksamt inom socialtjänsten.

Vårt kunskapsbaserade team består av controllers, kvalitetsutvecklare och utredare. De ska stimulera, stödja och leda praktiskt utvecklings- och förbättringsarbete på uppdrag av ledningsgruppen. De tar fram underlag, hjälper till att analysera resultat, tar tillvara den statistik vi har på ett systematiskt och organiserat sätt och är en brygga mellan FoU och verksamheten.

Att som socialchef ta sig tid att lyfta blicken är en förutsättning för att driva verksamheten framåt.

Kommentera