Valet är klart – men vad väntar?

Sveriges regering har stora utmaningar att ta sig an de kommande åren. De fem viktigaste frågorna enligt svenska folket är sjukvården, integration, skola/utbildning, lag och ordning, äldreomsorg och miljö.

Men utöver ovan nämnda prioriterade frågor, hur kommer den nya regeringen påverka socialtjänsten och kommunernas uppdrag framledes? Frågetecknen är fler än utropstecknen.

Översynen av socialtjänstlagen som vi väntat så länge på – kommer arbetet att fortgå som väntat? Delbetänkandet som presenterades i april fokuserar på behov av fler tidiga, förebyggande insatser för äldre, barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper – vilket är precis det vi yrkesverksamma ser är faktorer som ständigt påverkar vårt arbete och resultat. Det utredningsarbetet behöver fortgå som planerat.

Arbetsmarknadsutredningen är en utredning som med all säkerhet kommer att påverka kommunernas ansvar och uppdrag vilket troligen också kommer att ge viss effekt för försörjningsstödet. Utredningen ska bland annat fokusera på hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas, hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt – med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll. Vad blir utfallet av denna utredning?

Därtill väntar kommunerna med spänning på Mottagandeutredningen och dess effekter. Huvudförslaget bygger på att staten, kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig ansvarsfördelning och ordning för finansiering, gemensamt sköter mottagandet. Därmed utnyttjas den samlade kapaciteten och kompetensen i 290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten. Dvs. det troliga är att kommunerna får ett allt större operativt ansvar gällande målgruppen asylsökande. Men vilket blir det politiska beslutet?

Sammanfattningsvis kan sägas att FSS styrelse genom bland annat fyra strategiskt långsiktiga grupper; Innovationer inom äldreområdet, Kompetens och kvalitet i socialtjänsten, Översyn av socialtjänstlagen och Stärkt stöd och skydd för barn och unga, kommer att fortsätta verka för den svenska välfärden både på nationell och lokal nivå med stora utropstecken – oavsett regeringsbildning!

Kommentarer inaktiverade.