Vad händer efter slutrapporten?

Det är en fråga jag ställt mig på sistone och syftar då på slutrapporten Barnets och ungdomens reform – förslag för en hållbar framtid.

I tre år arbetade den nationella samordnaren Cecilia Grefve som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. I december 2017 kom slutrapporten. Men vad hände med den och de analyser och förslag till förbättringar som lämnas i rapporten? Det är väldigt tyst…

De projekt som startats under Förbättringsresan lever med största sannolikhet kvar ute i kommunerna. På det sätt som utredningsuppdraget genomfördes fick det genomslagskraft i praktiken.

Förslagen som presenteras i slutrapporten har ett annat grepp och pekar på angelägenheten att ta ett samlat helhetsgrepp om den sociala barn- och ungdomsvården baserat på olika kunskapskällor. Några rent konkreta förslag finns också, som t.ex. att göra en oberoende utredning om Barns behov i centrum (BBIC).

Måhända pågår det ett fortsatt arbete inom departementet gällande förslaget Barnets och ungdomens reform för en hållbar framtid, eller så stannade det av i och med att slutrapporten överlämnades.

Min och många andras förhoppning är att det gedigna arbete som gjordes tas tillvara och finns med i fortsatta planeringar och satsningar på den sociala barn- och ungdomsvården.

En reform behövs för att skapa en hållbar framtid för barn och unga. En reform som tar sikte på de strukturella förändringar som behövs för att skapa långsiktiga, jämlika och jämställda förutsättningar för barn och unga i behov av samhällets stöd.

Kommentarer inaktiverade.