Tillitsdelegationen – vad hände sen?

Tillitsdelegationen har höga ambitioner och en vilja att styra bort från rapportering, dokumentation och administration. Människors kunskap och engagemang ska tillvaratas och fokus läggas på kärnuppdraget. Den offentliga sektorn ska genomsyras av samarbete och samverkan, med mindre detaljstyrning och formalia. Vi ska fokusera på kultur, värderingar och attityder.

Ledning och styrning ska bygga på tillit eftersom traditionell styrning inte ger den effekt vi eftersträvar.

Om vi vet att den traditionella hierarkiska styrningen inte ger den effekt vi eftersträvar varför är den då så svår att ändra på?

Vi fortsätter att sätta mål och målsatta mått utan att veta vad det vi mäter har för effekt. Är den bra eller dålig?

Är det bra eller dåligt om en ungdom kommer tillbaka till socialtjänsten? Det borde vara bra om ungdomen faktiskt inte blev hjälpt första gången. Då får vi ytterligare en chans. Ofta har vi dock mål som tyder på det motsatta. Att antalet åter-aktualiseringar ska minska utifrån tesen att personen då har blivit hjälpt. Men hur vet vi det?

Vi har byggt upp ett självspelande piano. Med ekonomi- och uppföljningsenheter vars enda uppgift är att kontrollera att vi gissar rätt i våra prognoser, sätter upp mål och mått, gör månadsrapporter, delårsrapporter, årsbokslut, mål och budget med flerårsplan, kvalitetsberättelser, verksamhetsplaner, handlingsplaner m.m.

Vi beskriver verksamhet i termer av effektivisering, måluppfyllelse och kostnadstäckning. Klassisk NPM-retorik fjärran från det social uppdraget. Det är inte troligt att de som försörjer sig på detta själva kommer föreslå en förändring. Eller ens se behovet av det.

Jag hoppas personligen att Tillitsdelegationens arbete får genomslag och att vi får ägna oss åt styrning som fungerar. Där perspektiven går utifrån och in samt nerifrån och upp. Där vi blickar framåt på lång sikt och styr genom att skapa förutsättningar. Där det som inte är förbjudet är tillåtet och där vi ser misstag som grunden för allt lärande.

Där vi fokuserar på kultur mer än struktur.

Kommentarer inaktiverade.