Systematisk uppföljning av placerade barn

Deltog för ett par veckor sedan som FSS-representant på ett möte gällande systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga. Mötet var en uppstart i det projekt som myndigheten för vård- och omsorgsanalys håller i och som ska vara klart efter sommaren 2018.

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för lärande och kvalitetsutveckling inom den sociala dygnsvården för barn och unga. Resultatet ska bidra till ett underlag inför fortsatta beslut om införande av ett nationellt uppföljningssystem för vården av barn och unga.

Den uppgift Vårdanalys har tagit på sig är ytterst angelägen då det i stort sett saknas vetenskapliga underlag om nyttan och effekterna av olika vård- och behandlingsinsatser. Avsaknaden av systematisk uppföljning innebär att vi faktiskt inte vet om de insatser som görs vid placering av barn och unga ger önskad effekt. Hur mycket får vi ut av de höga kostnader vi betalar i förhållande till målet?

Vårdanalys utgångspunkt är kvaliteten utifrån barnets perspektiv och att belysa alla steg ”i barnets resa”, från det att en första kontakt tas till efterkontakter och avslut. Meningen är att barnens röster och upplevelser ska få höras. För att kunna belysa ett brett perspektiv avser Vårdanalys att samla in ett underlag där så många intressenter som möjligt ska få komma till tals. Förvärvad kunskap och erfarenhet samt egen upplevelse ska få komma fram genom intervjuer och fokusgrupper.

Till sitt arbete har Vårdanalys kopplat två referensgrupper. Den ena bestående av representanter från myndigheter och forskningsenheter och den andra av brukar-, professions- och andra intresseförbund och föreningar. Referensgruppernas uppgift är att tipsa om underlag och ge synpunkter på de slutsatser och rekommendationer som kommer tas fram under projekttiden.

Trots att vi kommit långt i vissa delar av utvecklingen inom socialtjänsten så är detta i stora delar ett eftersatt område. Det borde vara helt självklart med nationella verktyg för att veta om vi arbetar på rätt sätt för att nå bästa möjliga resultat ur barnen och de ungas perspektiv.

Utan denna kunskap – hur ska vi veta om vi styr och leder verksamheten mot att verkligen tillhandahålla stöd och behandling till dem vi är till för?


Vårdanalys vill i sitt arbete gärna ha in tips och synpunkter från oss socialchefer om vad vi ser för behov av uppföljningar ute i verksamheten. Vill Du som chef inom socialtjänsten bidra genom att lämna dina synpunkter och delta i en intervjuundersökning? Vårdanalys önskar i så fall att du hör av dig till:

Kerstin Gunnarsson
Tel direkt: 08-690 41 34
e-post: kerstin.gunnarsson@vardanalys.se

Har du några frågor om projektet eller myndigheten kan du kontakta projektledaren:
Maria Branting
Tel direkt: 08-690 41 12
e-post: maria.branting@vardanalys.se

Kommentarer inaktiverade.