Strategi för hållbar kompetensförsörjning inom socialtjänsten

SKL har fått i uppdrag att ta fram en strategi för hållbar kompetensförsörjning inom socialtjänstens olika verksamheter som ska publiceras i höst. Jag fick förmånen att vara med i en workshop i ämnet den 15 februari.

Utgångsläget är välfärdens utmaningar och hur vi ska klara omställningen gällande finansiering, digitalisering och kompetensförsörjning. Strategin ska beskriva hur vi kan minska beroendet av bemanningsföretag och säkra kompetens för framtidens behov.

Nytta och smarta lösningar

Vad behöver vi göra för att öka attraktiviteten i sektorn och skapa lärande och innovation i verksamheten? Strategin för kompetensförsörjning ska andas nytta och smarta lösningar inom teknik och personal för att få resurserna att räcka till.

Vad behöver kommunerna för att klara utmaningen som de står inför? Det finns såklart ingen enkel lösning och det är ett gemensamt ansvar. I workshopen tittade vi utifrån perspektiven lokal, regional och nationell nivå och hur alla nivåer behöver bidra för att Sverige ska klara välfärden i framtiden.

Gemensamma standarder för likvärdig bedömning

Avgörande för att vi tillsammans ska lyckas är att vi skapar gemensamma standarder för bland annat dokumentation och verksamhetssystem, för att förenkla och tydliggöra olika rollers ansvar och uppdrag. Det ska skapa en så likvärdig bedömning som möjligt var jag än befinner mig i Sverige.

Systematisk kvalitetssäkring

Vi behöver också skapa strukturella förutsättningar för att kunna organisera och följa upp arbetet på ett bra sätt genom standardiseringar gällande uppföljning på lokal, regional och nationell nivå. Det kan underlätta arbetet med att kvalitetssäkra verksamheter och ständigt förbättra i verksamheten på ett mer systematiskt sätt.

Kompetensförsörjningens utmaningar är stora och det är många som konkurrerar om samma yrkesgrupper.

Vi behöver tänka nya effektiva arbetssätt kopplat till metod och teknikutveckling men också bredda yrkeskåren. Vi behöver öppna upp och se möjligheter för nya yrkesgrupper som kan utföra delar av arbetet. Genom att möjliggöra mindre arbetsgrupper säkerställer vi kvalitet i ledarskapet och skapar bra arbetsmiljö. Det ökar attraktiviteten inom området samt säkerställer kompetensförsörjningen för förstalinjens chefer.

Snabbare tempo?

Vad kan en strategi för hållbar kompetensförsörjning inom socialtjänstens bidra till?

Tankarna som kom fram i workshopen är inte nya. Diskussioner pågår redan inom socialtjänsten på alla nivåer. Det strategin kan bidra till är att ge hela socialtjänsten en gemensam riktning och bidra med fokuserade aktiviteter.

Alla goda exempel som har genomförts i ämnet de senaste åren ute i verksamheten skulle kunna samlas och återanvändas i andra kommuner. Det skulle kunna innebära ett snabbare tempo i de åtgärder som behöver genomföras på alla nivåer de närmaste åren. Det som är säkert är att arbetet måste göras, både för att få personal och chefer att välja oss som arbetsplats i framtiden.

Jag ser fram emot att strategin publiceras och det gemensamma arbete som kommer att följa för att säkra kompetensförsörjningen i framtidens socialförvaltning.

Kommentarer inaktiverade.