SiS-projekt i samverkan med FSS – ett lärande för alla som ingår!

När FSS gick in i det gemensamma samverkansprojektet såg vi det som en angelägen socialpolitisk ”påverkansuppgift” för FSS arbetsgrupp Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Vi är  alla överens om att vårt arbete för projektet Gemensam behovsbedömning och sammanhållen vårdkedja för ungdomar med allvarligt normbrytande beteende varit såväl positivt som lärande!

Det har varit och är givande att ingå som en uppstartspart i ett så angeläget projekt som detta.  Både  SiS och FSS kan nog säga att detta gett ett lärande som sträckt sig till och från ledningsnivå till den nära verksamhetsnivån.

Vi har samtidigt haft diskussioner om huruvida FSS, utifrån roll och uppdrag, har möjlighet att fullt ut ingå som samverkanspart i projekt som detta. Vårt svar efter denna tid är att det är fullt möjligt att ha den rollen i ett initialt skede. Syftet ska vara att bidra till att angelägna projekt av denna typ blir av, att de får en spridning, att erfarenhetsbaserad kunskap inom socialtjänsten tas tillvara och att nya kunskaper får en spridning som möjliggör en mer kunskapsstyrd socialtjänst.

För att nu delge erfarenheter från pilotprojektet och vad det nya arbetssättet börjat ge för resultat kommer vi att hålla ett seminarium på Socialchefsdagarna 2019 i Umeå i höst: Ge ungdomarna en chans! Systematisk målgruppsbedömning för rätt insats (seminarium 11). Besök gärna det!

Med inblick i vad projektet gett så här långt vill jag också råda regeringen, nu när vården på HVB-hem och de särskilda hemmen inom SiS ska granskas, att ni även tittar på goda exempel som detta!

Jag är ganska säker på att vi med kunskap, samverkan och nyfikenhet, och genom att lyssna på de ungdomar vården gäller, kan motverka det mesta av den otrygghet, våld och kränkningar och bristande rättssäkerhet som rapporteras från bl.a. SiS-institutionerna.


Här kan du läsa en lite längre artikel om projektet

Kommentarer inaktiverade.