Samhället kan mer!


Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – samhället kan mer!

Socialstyrelsen och Skolverket har fått regeringens uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.

Som en del i uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt juridiska och strukturella hinder för samverkan. Inom ramen för uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera utvecklingsarbetet samt sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Under hösten 2017 genomför Socialstyrelsen och Skolverket tillsammans en förstudie som ska belysa behov, förutsättningar samt hinder och framgångsfaktorer för samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende tidiga insatser till barn och unga. Syftet med förstudien är att utifrån underlaget identifiera vilka aktiviteter som
Socialstyrelsen och Skolverket ska genomföra inom ramen för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Föreningens Sveriges socialchefer har blivit intervjuad och därmed gett sin bild av hur samhället både strukturellt, juridiskt och operativt kan förbättra insatserna för barn och unga. Parallellt med utredningsuppdraget så kommer FSS att träffa en representant från SKL (avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad) för att finna samarbetsformer för detta viktiga område. Vi behöver fokusera på dem vi är till för och sluta tänka stuprör och ”mitt” ansvar.

Kommentarer inaktiverade.