Förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnder

2024-02-28

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sof@regeringskansliet.se
Diarienummer: S2023/03181

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har på remiss för yttrande fått promemorian 2023/03181, daterad 2023-12-04, om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnder. Yttrandet ska inkomma till Socialdepartementet senast 28 februari 2024.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder cirka 400 socialchefer i landet. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden.

Om promemorian

I denna promemoria föreslås bestämmelser för att tydliggöra socialtjänstens brottsförebyggande ansvar. Vid sidan av det breda förebyggande arbetet behövs insatser med ett tydligt brottsförebyggande fokus. Den sociala brottspreventionen är central, vilken syftar till att minska individers risk och benägenhet att begå brott.

Förslagen i promemorian är en komplettering till betänkandet En hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).

Föreslagen lydelse

3 kap. 7 a § Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka kriminalitet.

5 kap. 1 § 6. Socialnämnden ska aktivt arbeta för att förebygga och motverka kriminalitet bland barn och unga.

FSS synpunkter

FSS instämmer i promemorians förslag och delar regeringens bild av de problem som beskrivs.

Det tydliga brottsförebyggande fokuset och betoningen på att motverka kriminalitet samt att de insatser som ges ska bygga på vetenskap och utgå från bästa tillgängliga kunskap för att uppnå ändamålsenlighet är bra.

Att lagen ska ha en karaktär av ramlag och ge stort utrymme för individuella bedömningar utifrån kommunens förutsättningar är också positivt och nödvändigt.

FSS saknar dock en djupare diskussion och analys kring vad det generellt förebyggande brotts­förebyggande arbetet kan innebära mer konkret. I avsaknad av närmare redovisning av de kostnader som kan uppstå för kommunerna, är FSS tveksam till om kostnaderna blir marginella om lagens intentioner ska uppfyllas, även sett på lång sikt. Om förslagen innebär kostnader för kommunerna så bör kommunerna kompenseras för dessa kostnader.

FSS anser också att skulle det vara önskvärt att sekretessbrytande bestämmelser ses över, för att underlätta samverkan i större utsträckning, ge insatser tillsammans med andra aktörer och möjliggöra informationsutbyte i större uträckning mellan olika myndigheter i syfte att hjälpa och nå dessa personer.

För Föreningen Sveriges socialchefer

Monica Persson, ordförande

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna.