Yttranden 2019

FSS synpunkter den 27 juni över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (Dnr 4.1 – 640/2019)

FSS yttrande den 11 juni över Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss angående ungdomsövervakning.

FSS synpunkter den 2 april angående en egen lagstiftning för äldreomsorgen, med anledning av översynen av socialtjänstlagen.