Yttranden 2018

FSS yttrande den 15 november över Arbetsmarknadsdepartementets betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

FSS yttrande den 14 november över Socialstyrelsens förslag till kunskapsstöd: Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd – bestämmelser och stöd i arbetet. Dnr 3.8 – 6565/2017

FSS har den 11 november lämnat ett spontant yttrande på betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39) trots att vi inte tillhör remissinstanserna. Betänkandet behandlar i stort sett bara landstingets och regionernas hälso- och sjukvård, trots att betänkandet i allra högsta grad berör kommunernas sjukvård och omsorg.

FSS yttrande i augusti över Socialstyrelsens terminologiremiss om Hjälpmedel för vård och behandling med anledning av den tekniska utvecklingen och ökad vård i hemmet. Remissen besvarades digitalt och FSS tillstyrkte alla föreslagna begrepp.

FSS yttrande den 7 maj över Socialdepartementets betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112).

FSS skrivelse den 20 april till statsrådet Lena Hallengren angående förlängd utredningstid för översyn av socialtjänstlagen.

FSS yttrande den 17 april över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 2

FSS yttrande den 5 april över Socialdepartementets betänkande Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

FSS yttrande den 31 mars över Socialstyrelsens förslag till Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten

FSS remissvar den 5 mars till Statens institutionsstyrelse angående Kvalitetssäkring av HVB (SiS-remiss 16512)

FSS yttrande den 19 februari över Socialdepartementets betänkande Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101). Del 1

FSS yttrande den 5 februari över Socialdepartementets promemoria Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:68)