Yttranden 2017

FSS yttrande 29 september över Socialdepartementets betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21).

FSS yttrande 18 september till Socialstyrelsen över förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

FSS yttrande 11 september till Finansdepartementets över  Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).

FSS yttrande 8 september över Justitiedepartementets promemoria Nya ungdomspåföljder (DS 2017:25).

FSS yttrande 30 juni över Socialdepartementet promemoria om Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12)

FSS yttrande 22 maj över Justitiedepartementets betänkande Se barnet! (SOU 2017:6)

FSS synpunkter 13 mars på SBU:s planerade forskningsöversyn inom områdena missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt försörjningsstöd som sker inom ramen för socialtjänsten och LSS

FSS yttrande 23 februari över Finansdepartementets betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

FSS yttrande 17 februari över Socialdepartementets remiss Ökad insyn i välfärden (Dnr S2016/06178/FS)