Yttranden 2017

FSS yttrande den 15 december över Socialdepartementets promemoria Omedelbart omhändertagande av barn och unga
i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)

FSS yttrande den 12 december över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd för konsulentverksamheter

FSS spontanyttrande den 25 november över Socialdepartementets betänkande Nästa steg på vägen mot en jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

FSS spontanyttrande den 9 oktober över Socialdepartementets betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48)

FSS yttrande 29 september över Socialdepartementets betänkande Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre (SOU 2017:21).

FSS yttrande 18 september till Socialstyrelsen över förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

FSS yttrande 11 september till Finansdepartementets över  Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).

FSS yttrande 8 september över Justitiedepartementets promemoria Nya ungdomspåföljder (DS 2017:25).

FSS yttrande 30 juni över Socialdepartementet promemoria om Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12)

FSS yttrande 22 maj över Justitiedepartementets betänkande Se barnet! (SOU 2017:6)

FSS synpunkter 13 mars på SBU:s planerade forskningsöversyn inom områdena missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt försörjningsstöd som sker inom ramen för socialtjänsten och LSS

FSS yttrande 23 februari över Finansdepartementets betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

FSS yttrande 17 februari över Socialdepartementets remiss Ökad insyn i välfärden (Dnr S2016/06178/FS)