Yttranden 2016

FSS yttrande 22 december över Socialstyrelsens förslag till Föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete med tillhörande konsekvensutredning.

FSS yttrande 22 december över Socialdepartementets delbetänkande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:7.

FSS yttrande 2 december över Socialstyrelsens terminologiremiss Begrepp inom områdena patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete. Remissen besvarades online och FSS tillstyrkte den rakt igenom.

FSS yttrande 23 augusti över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/1)

FSS yttrande 26 maj över Socialdepartementets betänkande Effektiv vård (SOU 2016:2)

FSS yttrande 21 mars över Socialdepartementets betänkande Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

FSS yttrande 17 mars över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om stödboende (Dnr 1953/2016)

FSS yttrande 17 mars över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016)

FSS yttrande 28 februari över Socialdepartementets promemoria Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56).

FSS yttrande 12 januari över Socialdepartementets betänkande Mål och myndighet – En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86).

FSS yttrande 4 januari över Socialdepartementets promemoria slutbetänkande Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48).