Yttranden 2015

FSS yttrande 29 december 2015 över Socialstyrelsens remiss om föreslagna definitioner inom området övergripande vård- och omsorgsterminologi. Remissen har besvarats på webben, men du kan se en sammanställning av svaren här.

FSS yttrande 10 november 2015 över Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende. Diarienr: 27207/2015

FSS yttrande 26 oktober 2015 över Socialdepartementets slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

FSS yttrande 19 oktober 2015 över Socialdepartementets betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

FSS yttrande 19 oktober 2015 över Socialdepartementets slutbetänkande Nationell strategi för Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

FSS yttrande 12 oktober 2015 över IVO:s förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria), Dnr 2.8-19505/2015.

FSS svar 10 oktober 2015 på inbjudan att bidra med underlag till regeringens forskningspolitik på det sociala området, där en proposition ska presenteras hösten 2016. FSS kompetensgrupp kommer att hålla vidare kontakt med Utbildningsdepartementet i denna fråga.

FSS yttrande 22 juli 2015 över Socialdepartementets förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

FSS yttrande 2 juni 2015 över Finansdepartementets betänkande Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)