Vem är inne och ute i framtidens danska välfärd?

Hur ser det danska välfärdssystemet ut om 5–10 år? Vad definierar en bra välfärd och vem har rätt till den? Dessa frågor var utgångspunkten i det danska årsmötet för kommunala social-, hälsa och arbetsmarknadschefer.

Årets möte var ett av de mest välbesökta under flera år med nästan 200 anmälda under en och en halv dag. Temat för året Hvem er ude og inde handlar om att samhället inte har råd att hjälpa alla och det är inte enbart kommunerna som äger frågan.

Tre ministrar talade om sina visioner om framtiden, arbetsmarknadsministern, innovationsministern och ekonomi-inrikesministern. Deras budskap handlade om avbyråkratisering, de menar att folketinget har ansvar för att inte utöka kommunernas pålagor med ytterligare regelverk. De vill arbeta för att definiera servicenivåer och modernisera den offentliga sektorn.

Utmaningarna liknar våra med allt fler äldre, unga på glid, missbruk och psykisk ohälsa, otrygghet samt arbete till alla. Det som skiljer oss åt är att frågan om integration inte är lika stor.

Det kan tilläggas att den danska ekonomin går stadigt uppåt med en minskad arbetslöshet och därtill ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Ett annat tydligt utvecklingsområde handlar om att förstärka samverkan mellan olika samhällsaktörer i form av privata och ideella krafter.

Min upplevelse var att politiken hade en tydlig vision och en samsyn om hur de vill att samhällsutvecklingen ska ske. De talade även om tillitsfrågorna och att det var viktigt att inhämta kunskap och förstå det offentliga uppdraget sett från medarbetarnas och medborgarnas perspektiv.

En intressant föreläsning hölls av Socialstyrelsen kring utvecklandet av en nationell modell för socialekonomiska investeringar. Modellen är tänkt att ge kommunerna hjälp med att beräkna framtida behov av sociala insatser. Instrumentet består av ett beräkningsredskap och en databas. En modell som jag kommer att vilja titta lite närmare på om den är tillämplig för framtida planering av resurstillskott i socialtjänsten.

Mötets genomförande var föredragningar i helgrupp och en liten stund med workshops kring äldre, hälsa, barn och unga, arbetsliv. Konferenslokalen var inredd med runda bord med plats för 10-12 personer på varje vilket också medförde utrymme för dialog.

Dan Kjellsson
styrelseledamot i FSS region Skåne, till vardags förvaltningschef för Social Omsorg i Ystad kommun.