Vad är bra vård?

STÄRKT STÖD OCH SKYDD FÖR BARN OCH UNGA: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bjöd i slutet av februari in till ett andra referensgruppsmöte för att presentera och diskutera de preliminära resultaten från de fokusgrupper och intervjuer som de genomfört med barn och unga (14 år och uppåt), vårdnadshavare, gode män, familjehem, kommuner och HVB-hem. Vid mötet deltog representanter från FSS, Socialstyrelsen, IVO, SKL, SiS och Barnombudsmannen.

Vårdanalys hade tidigare genomfört ett motsvarande möte med projektets andra referensgrupp, som består av representanter från brukar- och professionsorganisationer.

Det främsta syftet med projektet har varit att fånga vad barnen och de unga själva anser vara viktigt. Vad tycker de är bra vård? Resultatet ska tillsammans med övrig kartläggning och kunskapsinhämtning bidra till ett underlag för beslut om utformningen av ett nationellt uppföljningssystem för fortsatt utveckling och kvalitetssäkring i vården av barn och unga.

Delrapport från systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga

Presenterat resultat gav en samstämmig bild av vad som anses vara det viktigaste vid en placering. De faktorer som nämnts vara viktiga av såväl barn, unga som nätverk och profession är också faktorer som bekräftas som viktiga av aktuell forskning. Något som framkom i redovisningen av intervjuerna med kommunerna var en önskan om att kunna jämföra och utvärdera både HVB-hemmens resultat och måluppfyllelse i förhållande till behov och uppdrag/vårdplan.

Referensgruppens reflektioner efter genomgången, och inför vidare arbete, var bland annat:

  • Mer underlag behövs vad gäller yngre åldersgrupper.
  • ”Att brukarnas upplevelse under hela processens gång finns med kompletterar andra former av uppföljning”, ”Viktigt se processen innan-under-efter placering!”
  • Fortsatt arbete behövs för att ta fram det viktigaste ur materialet då ett nationellt uppföljningssystem bör göras så enkelt som möjligt. ”Bättre börja i liten skala för fortsatt vidareutveckling utifrån kommunernas egna förutsättningar!”
  • Vidare arbete bör, som Vårdanalys också anger, utgå från de verktyg som redan finns, till exempel BBIC.