Specialistkompetens inom myndighetsutövning

KOMPETENS OCH KVALITET I SOCIALTJÄNSTEN: FSS har träffat samarbetskommittén för universiteten med examinationsrätt för socionomutbildning.

Inger Fröman     

Inger Fröman (till vänster) och Camilla Blomqvist från FSS driver föreningens långsiktiga strategiska arbete med att utveckla kompetens och kvalitet inom socialtjänsten (foto: Frozentime).

Nyligen träffade de styrelsen för samarbetskommittén för landets socionomutbildningar för att diskutera behovet av fältförlagt arbete för personer som ska arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Det fältförlagda arbetet ska gälla myndighetsutövningens olika delar för att ge en helhetssyn. Självklart ska det ske i kombination med handledning och vidareutbildning på universitetet.

Syftet är att den fältförlagda utbildningen ska leda till en specialistkompetens.

Diskussionen mellan FSS och samarbetskommittén utmynnade i ett fortsatt gemensamt arbete på nationell nivå tillsammans med bland andra SKL.