Socialtjänstlagen, Tillitsdelegationen och framtidsspaning

FSS REGION SKÅNE: I samband med regionens årsmöte samlades fler än 70 chefer inom socialtjänsten till ett gemensamt seminarium. På schemat stod en översyn av socialtjänstlagen, reflektioner från Tillitsdelegationens arbete och en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden. Inbjudan skedde i samverkan mellan FSS och kommunförbundet i Skåne.

Översyn av socialtjänstlagen

Först på schemat stod Camilla Sköld, sekreterare i utredningen avseende översynen av socialtjänstlagen. Camilla gav deltagarna en rapport från hur långt de kommit i sitt arbete genom att presentera de centrala delarna från beredningens delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst.

Hon betonade att inriktningen för betänkandet och det fortsatta arbetet är att få till en hållbar socialtjänst där långsiktiga strategiska frågor utifrån ett förebyggande synsätt ska vara en självklarhet.

– Det är viktigt att arbeta förebyggande. Det är såklart en resurs- och tidsfråga, men det är dyrare att göra fel, säger Camilla Sköld.

Mer konkreta förslag kunde Camilla inte presentera utan de kommer i utredningens slutbetänkande som ska lämnas senast den 1 december i år.

Camilla Sköld, sekreterare i utredningen och Emma Sterky, Tillitsdelegationen. (foto: Petra West Stenkvist)

Tillitsdelegationens arbete

Nästa talare på programmet var Emma Sterky från Tillitsdelegationen. Hon redogjorde för delegationens arbete som syftar till att främja en idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet. Emma Sterky refererade till de olika försöksverksamheter som pågår inom delegationens arbete och som har som mål att basera styrningen på tillit.

– Det finns sju principer för tillit i styrningen, säger Emma Sterky, nämligen öppenhet, delegering, stöd, kunskap, helhetssyn, medborgarfokus och tillit.

Genom att medarbetarnas kunskap och erfarenheter tas tillvara på bättre sätt ska välfärdstjänsterna generera större nytta och kvalitet för medborgarna.

Både Camilla Sköld och Emma Sterky framhöll i en dialog att de allt mer arbetar för att låta ”tillitsprinciperna” genomsyra det pågående arbetet. Beredningarna influerar på så sätt varandra.

Framtidsspaning om ekonomiska utmaningen

Mikael Hellström och Ulf Ramberg från KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning), gjorde en framtidsspaning utifrån den ekonomiska utmaningen i den sociala välfärden. Fokus var effektivisering inom socialtjänsten, arbetslösheten i landet och stora städers strategier för att möta framtida kapacitetsutmaningar.

Digitalisering i Skåne

Avslutningsvis höll Titti Gohed och Nicolina Fransson från Kommunförbundet Skåne en kortare dragning om bland annat Skånegemensam digitalisering inom området hälsa. Den bedrivs tillsammans med Region Skåne samt det nationella nätverket för kunskapsstyrning och utveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Årsmöte

Föreningen Sveriges socialchefer Skåne (FSS) höll efter seminariet sitt årsmöte i Kommunförbundet Skånes lokaler

Petra West Stenkvist
Ordförande FSS region Skåne