Samtalspromenad om Bostad först

ALMEDALEN 2019: Den 1 juli arrangerade Sveriges Stadsmissioner en promenad med en representant från FSS och en person som deltagit i Bostad först-programmet. I drygt en timme samtalade de på tu man hand i Botaniska trädgården i Visby. Så här skriver FSS styrelseledamot Mats Collin om samtalspromenaden.

Prat, promenad och problemlösning

Mats Collin från FSS, arbetar till vardags som socialchef i Härnösand (foto: Frozentime).

Jag hade under Almedalsveckan förmånen att få ett långt samtal med en deltagare i Bostad först-programmet. Han hade haft mångårigt missbruk av olika droger och upplevt flera år som hemlös innan han fick möjlighet till Bostad först i en stad i södra Sverige. Numera jobbar han som bostadsstödjare och verksamhetsutvecklare inom Bostad först i samma stad.

Vi promenerade runt i Botaniska trädgården i Visby. Han berättade att han jobbat tjugo år på akademisk tjänst i en kommun. När han blickar tillbaka började hans alkoholproblem nog redan i tonåren, men missbruket eskalerade och som medelålders förlorade han både arbete och familj. Efter en tid blev han bostadslös.

Egen motivation och stöd utifrån

Så småningom kom han i kontakt med en frivilligorganisation och med andra stödjare vilket så småningom ledde till att han erbjöds att delta i Bostad först.

Ungefär i samma veva började han själv inse att han måste försöka förändra sitt liv. Bostad först skapade den möjligheten för honom. Det underlättade att han kunde minnas den tid när han hade haft ett liv som vanlig medborgare med jobb och familj.

Min samtalspartner menar att huvuddelarna i att han lyckades bryta sin destruktiva bana, utöver det grundläggande med bostad, var hans ”tjurighet” att åstadkomma en förändring kombinerat med stöd från andra. Han berättar att boendestödjaren i Bostad först var tillgänglig för kontakt dygnet runt, veckans alla dagar om han behövde det.

Boendestödet är en viktig ingrediens som tillhandahålls av socialtjänsten. Inledningsvis, eller tills den enskilde har annan inkomst, är det också socialtjänsten som via försörjningsstödet får ta kostnaden för hyran. Stödet de två första åren ges via biståndsbeslut om boendestöd. Därefter kan stödet fortsätta om den enskilde vill, men då som serviceinsats.

Bostäderna kommer till största delen från allmännyttan, även om det finns privata hyresvärdar som i viss mån upplåter lägenheter.

Samma krav som på alla andra hyresgäster

En viktig ingrediens i Bostad först är att man direkt får ett eget förstahandskontrakt, utan krav på motåtgärder eller nykterhet. I konceptet ingår att besittningsskyddet avtalas bort de första två åren. Om man sköter sig under den tiden ”rivs papperet” om att man saknar besittningsskydd. Därefter är man en till 100 procent fullvärdig hyresgäst som alla andra. Under Bostad först-perioden har man inga andra krav än vad alla andra hyresgäster har enligt jordabalken, dvs. betala hyra, sköta lägenheten och inte störa andra hyresgäster.

Denne mans erfarenhet – och det gäller också den utveckling han ser hos andra som deltar i samma program – är att de som får Bostad först i överväldigande andel också minskar sitt missbruk. Det faktum att man får ett eget kontrakt att ansvara för, får de flesta att se till att man sköter lägenhet och hyra.

Han menar att det ger en trygghet i tillvaron, behovet av droger minskar för att dämpa ångesten kring ”var kan jag sova i natt?” eller ”vilken jobbig miljö jag måste vara i”.

Motivationsarbete

Boendestödjarna jobbar med motivationsarbete för att de boende ska gå vidare och förändra sitt liv vad gäller missbruk, men hela tiden utan att ha det som krav. Det kan handla om att successivt byta ut missbruksmönstret mot annat innehåll, som att ta en dag till att följa boendestödjaren eller någon annan ut på en aktivitet eller bara en utflykt, i stället för att gå ner på torget varje dag för att träffa andra missbrukare.

Ganska snart efter att man fått bostad och dragit ner på sitt missbruk, kommer behoven av något att fylla dagarna med, berättar han. ”Man behöver en meningsfull vardag.” Det kan variera oerhört mycket vad som är en meningsfull vardag för olika individer. För en del handlar det om jobb eller liknande sysselsättning, för andra kan det handla om att ha någon att fara ut och fiska med.


Texten skriven av samtalspartnern Mats Collin, ledamot i FSS riksstyrelse och socialchef i Härnösands kommun.

Bostad först, åtta grundprinciper

Bostad är en mänsklig rättighet
Betonar hemlösa personers rätt till bostad. Bostad erbjuds först, inte sist efter visat förändrat beteende. Bostad först har inga extra krav kopplade till bostaden, som att den boende ska bete sig på ett visst sätt, påbörja behandling eller avhålla sig från alkohol eller andra droger innan den får en bostad.

Rätten till val och självbestämmande
Deltagarna ska kunna göra egna verkliga val hur de vill leva sitt liv och vilken typ av stöd de vill få. Individuellt anpassade insatser är en viktig del i upplägget. Yttersta syftet med Bostad först är att förbättra hälsan och välbefinnandet för individerna samt öka deras möjligheter att ta sig ur hemlösheten på ett mer varaktigt sätt.

Bostad och behandling ska separeras från varandra
Att erbjudas bostad är inte förenat med krav på att deltagarna förändrar sitt beteende eller samtycker till behandling. Att bo kvar i lägenheten är inte heller förenat med krav, annat än att de ska följa hyreskontraktets villkor som alla andra hyresgäster. Krav finns dock att deltagarna ställer upp på regelbundna möten med Bostad först-personalen.

Stöd riktas till återhämtning
Handlar om att ge individen en känsla av mål och mening, med möjlighet att leva ett bättre och tryggare liv. Tonvikten ligger på att deltagarna ska ”återhämta sig själva” och välja en riktning för sin framtid. Bostad först uppmuntrar aktivt följande:
*Behandling för psykisk ohälsa och andra hälsorelaterade problem
*Skademinskning när det gäller alkohol och droger
*Förändring av beteende som medför risker för hälsa och välbefinnande
*Medvetenhet om att positiv förändring är möjlig att uppnå och att bättre liv i framtiden är ett realistiskt alternativ för människor som deltar i Bostad först-programmet.

Stöd baseras på skademinskning
Att upphöra med alkohol- och drogmissbruk är en komplicerad process. Man menar att alkohol- och drogmissbruk inte kan behandlas eller hanteras separat, det måste förstås i relation till en persons övriga stödbehov, egenskaper och beteende. Man försöker övertyga individen att förändra sitt skadliga beteende med droger och ger dem stöd för att klara av detta, men man kräver inte total avhållsamhet från alkohol och droger.

Aktivt engagemang utan tvång och fostran
Syftet är att bemöta deltagarna på ett positivt sätt så att de börjar betrakta återhämtning som en reell möjlighet. Att de ska känna att med hjälp av Bostad först kan de få den hjälp de behöver. De ska känna att stöd, hjälp och rådgivning har de alltid tillgång till om och när de önskar, och att en positiv förändring är en realitet.

Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
Kort sammanfattat kan man säga att stödet ska planeras och organiseras utifrån respektive individs behov, snarare än att förvänta sig att deltagaren ska anpassa sig till ett program. Planering med individen i fokus kan innebära att individen gör prioriteringar som inte överensstämmer med det som personalen anser är bästa alternativ. Personalen kan informera de boende om vilket alternativ som kan vara bra, men de kan inte kräva att de boende väljer/accepterar just det.

Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver
Även om individen inte klarar att sköta sin bostad och blir vräkt fortsätter Bostad först-personalen att hålla kontakt med dem och ge dem stöd, samt hjälper till att hitta en ny bostad. En avslutande viktig beståndsdel i programmet är att stöd erbjuds så länge individen känner ett behov. Däremot kan intensiteten i stödet variera över tid, beroende på hur mycket den enskilde känner behov av detta.