Professionen vs politiken

SPONTANYTTRANDE: FSS har följt Utredningen Framtidens socialtjänst noga och är tacksamma över att ha fått träffa utredningen vid flera tillfällen för goda och meningsfulla diskussioner. Som representanter för professionen har FSS blivit lyssnade till i de flesta frågor.

Men en fråga där det finns en tydlig uppfattning från föreningens sida blev mot slutet av utredningen en fråga som inte ska ingå i utredningens uppdrag, då den uttryckligen inte finns med i direktivet. Den handlar om politikers beslutanderätt i enskilda ärenden, där professionens beslut överprövas.

Därför lämnade FSS i februari ett spontanyttrande till utredningen – ett yttrande som liksom mycket annat kom i skymundan när pandemiläget slog till för fullt i våras.

Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden?

FSS menar:

  • Politiker beslutar idag i individärenden vilket innebär att mycket av deras tid läggs på en liten andel av socialtjänstens totala arbete. Utifrån politikens uppdrag och ansvar att bl.a. företräda medborgarna, stå för visioner och mål m.m. anser FSS att politiken bör ägna sig åt övergripande strategiska frågor och inte använda tiden med frågor gällande enskilda individer.
  • Det är viktigt med en tydlighet i ansvarsfördelningen mellan politik och profession. Tjänstemannaorganisationen och professionen behöver stärkas och dess kunskaper tas tillvara. Självklart måste det ske på ett rättssäkert sätt vilket kan styras genom delegation och professionell styrning och organisering gällande hur beslut i individärenden ska ske.
  • Det är viktigt att professionens kunskap beaktas vilket kan ha en betydelse för framtida kompetensförsörjning och ge status i yrkesrollen såsom sker inom andra professioner som även de har som uppgift att göra komplexa och svåra bedömningar och fatta beslut.
  • Barnrättsperspektivet i komplexa ärenden behöver alltid hanteras av professionen för att trygga en rättssäker hantering.
  • Det finns en medvetenhet hos professionen om att rättssäkerheten är viktig och att besluten måste kvalitetssäkras inom professionens organisation. Det är också fortsatt viktigt med rättsinstanser som bedömer rimligheten i insatser som sker mot någons vilja.

Landet består av 290 kommuner. Antal nämnder, eller utskott, som beslutar om insatser som går mot den enskildes vilja är betydligt flera, då större kommuner har stadsdelsnämnder eller liknande. Det finns stora värden i att ha ett decentraliserat styre av socialtjänsten. Kunskaper om ortens förutsättningar, behov och utveckling samt goda kontakter mellan ledande politiker och kommunens medborgare är värdefulla. Beslut om budget, prioriteringar och generella satsningar som man vill åstadkomma är politiska frågor, så kallade ”vad-frågor”. FSS menar att den grundsynen på styrning av socialtjänsten är bra och viktigt att behålla.

När det handlar om beslut i enskilda fall finns andra dimensioner. Framförallt infinner sig krav på hög juridisk kompetens, men även kompetens som handlar om behandlingsmetoder. Vilka effekter ger åtgärderna? Vilken evidens finns för att åtgärden är positiv för den enskilde? Vad är direkt kontraproduktivt? Det är kompetens som professionen ska besitta. Rättssäkerhetsfrågan är mycket viktig. Det är viktigt att det är professionen som styr och organiserar hela beslutsprocessen, från bedömning till beslut i de för den enskilde så stora, viktiga, och livsavgörande frågor.

Läs hela yttrandet här!