Översyn av socialtjänstlagen leds av Margareta Winberg

SOCIALTJÄNSTLAGEN: Margareta Winberg är särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen, en ramlag som kommit att bli allt mer detaljerad och som under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar.

Det är många som otåligt har väntat på att en utredning ska komma igång. ”Vi avvaktar kraftfullt att någonting ska hända”, sa FSS ordförande Kalle Gudmunsson halvt på skämt halvt på allvar, i en intervju i Altinget så sent som 24 mars 2017.

Margareta Winberg, nyligen utsedd till regeringens särskilda utredare för en översyn av socialtjänstlagen. (Foto: Regeringskansliet)

Men nu är direktiven efter lång väntan klara och Margareta Winberg har fått ett omfattande uppdrag som ska redovisas 1 december 2018. Fram till dess kommer hon att träffa många för att hämta in kunskaper, både från professionen, myndigheter och enskilda.

Modernisera lagstiftningen

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun och ledamot i FSS. (Foto: Frozentime).

– Självklart kommer FSS att vara med i det här arbetet, säger Monica Persson, ledamot i FSS och den som samordnar föreningens påverkansarbete om översynen av socialtjänstlagen. Vi måste få till en mer lättillgänglig socialtjänst som är mer inriktad på förebyggande arbete, gärna genom att individen söker upp socialtjänsten i stället för tvärtom. FSS vill också problematisera om det är professionen eller politiken som ska fatta de svåraste besluten, när det handlar om barn och unga eller tvångsomhändertagande.

Vilka förslag utredningen ska utmynna i blir intressant att följa. Ansvariga ministern Åsa Regnér säger:

– Många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar. Det ställer stora krav på kommunernas socialtjänst och dess personal. Vi vill ha en socialtjänst som arbetar mer med tidiga och förebyggande insatser för barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper, och som stärker de som vänder sig tills socialtjänsten, säger Åsa Regnér, ansvarig i regeringen för socialtjänsten.

Margareta Winberg är idag regionfullmäktiges ordförande i Region Jämtland. Hon var vice statsminister och jämställdhetsminister i Göran Perssons regering 2002–2003 och har även varit jordbruks- och arbetsmarknadsminister. 2003–2007 var hon Sveriges ambassadör i Brasilien.

Utredaren ska bland annat se över och lämna förslag om

  • socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
  • tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna mellan kommuner.
  • en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser
  • hur socialtjänstens uppdrag ser ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer
  • socialtjänstlagens indelning i olika grupper för att möjliggöra en helhetssyn så att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör
  • en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva vården och omsorgen
  • möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättsäker socialtjänst säkerställs
  • möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättsäkerheten och kvaliteten i vården och omsorgen riskeras.