Ordförande har ordet 8 januari 2018

Bara hälften av landets kommuner har antagit rekommendationen om bemanning på särskilda boenden. Kan det leda till att Socialstyrelsen får i uppdrag att återigen titta på detaljerade bemanningsriktlinjer? Ja, det befarar FSS ordförande Lars Liljedahl.

FSS har under ett flertal år – bland annat via remissyttranden, debattinlägg och kontinuerlig dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – engagerat sig i bemanningsfrågan på särskilda boenden. Föreningens syn har hela tiden varit att det är de individuella behoven som ska styra hur personalresurserna ser ut på våra särskilda boenden.

För ett par, tre år sedan hade Socialstyrelsen långtgående förslag om att via förordningstexter fastställa exakt hur personalbemanningen skulle se ut på alla särskilda boenden i Sverige.

Frågan om bemanningsföreskrifterna skulle vara ”på detaljnivå” eller ”utifrån individuella behov” hamnade till slut på regeringens bord.

Bemanning efter behov

Efter en understundom intensiv dialog mellan SKL och regeringen landade frågan där FSS ville att den skulle landa: Bemanningen på våra särskilda boenden ska ske utifrån behoven hos de boende. Och motprestationen från SKL var att de tillsammans med bland andra FSS, FAMNA, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen skulle ta fram en rekommendation avseende bemanning på särskilt boende och då i synnerhet nattbemanningen. Denna rekommendation skulle sedan kunna antas och utgöra ett stöd i bemanningsfrågor av/för Sveriges kommuner.

Undertecknad har under det senaste året varit engagerad i den referensgrupp som utgjort ett stöd till projektledaren som jobbat med att ta fram rekommendationen.

Vid vår senaste avstämning (13 december 2017) visade det sig att bara hälften av landets kommuner hade antagit rekommendationen. SKL kommer i mars att träffa regeringen för att redovisa hur arbetet fortskridit.

Det finns definitivt en risk för att regeringen ger Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag att ta fram detaljerade bemanningsriktlinjer för Sveriges särskilda boenden, om det visar sig att alltför få kommuner har antagit rekommendationen.

Det vore i mina ögon djupt olyckligt eftersom det skulle leda till en betydligt mer stelbent och sämre resursfördelning.

Jag vill därför inleda 2018 med en stark vädjan till er som ännu inte har lyft möjligheten att anta rekommendationen till era förtroendevalda att göra detta under januari eller februari.

Med tillönskan om en god fortsättning på 2018!

Lars Liljedahl,
FSS ordförande